На основание чл.4, ал.2  от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 

Уведомяваме

всички физически и юридически лица, че имаме намерение да реализираме инвестиционно предложение: „Доставка и експлоатация на мобилен шредер за предварително третиране на едрогабаритни/обемни отпадъци за нуждите на ОП „Регионално депо за неопасни отпадъци“ - Габрово“

 

с местонахождение: ОП „Регионално депо за неопасни отпадъци“ - Габрово“

с възложител: ОП „Регионално депо за неопасни отпадъци“ - Габрово“

Уведомлението за инвестиционно намерение на заявителя е на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден, за периода от 01.07.2019 г. до 14.07.2019 г. (включително) в Община Габрово, стая 701 ет.7 от 8.15 до 17.00 часа всеки работен ден.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в РИОСВ гр. В. Търново с адрес: гр. В. Търново ул. „Н. Габровски” №68

Заповед за режим на водата в с. Междени и с. Узуните „Въвеждане в експлоатация на втора автоматизирана линия за производство на туби от екструдиран полиетилен“