О Б Я В А

На основание чл. 4, ал. 2  от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 

Уведомяваме

всички физически и юридически лица, че имаме намерение да реализираме инвестиционен проект за обект:

 

„Въвеждане в експлоатация на втора автоматизирана линия за производство на туби от екструдиран полиетилен“

 

с местонахождение: ПИ с идентификатор 14218.502.445 по КККР на гр. Габрово

с възложител: „ЛС ТЮБС“ АД

Уведомление за инвестиционно намерение от „ЛС ТЮБС“ АД е на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден в Община Габрово, стая 701, ет. 7 от 8:15 до 17:00 часа, за периода от 17.07.2019 г. до 30.07.2019 г.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в РИОСВ Велико Търново с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” № 68.

 

 

 

Заповед за режим на водата в с. Междени и с. Узуните „Промяна предназначението на съществуващ склад в цех за млекопреработка, с местоположение в ПИ с идентификатор 14218.502.654 по КККР на гр. Габрово“