О Б Я В А

На основание чл. 4, ал. 2  от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 

Уведомяваме

всички физически и юридически лица, че имаме намерение да реализираме инвестиционен проект за обект:

 

 „Изграждане на две бизнес сгради в УПИ I от кв. 278 (съответстващ на ПИ 14218.509.587) и в УПИ XII от кв. 214 (съответстващ на ПИ 14218.509.586) по плана на гр. Габрово – III етап, в рамките на инвестиционен проект „Софтуерен инженеринг в Габрово“, заведен под № БАИ-ЗНИ-23/10.05.2019 г. в Българската агенция за инвестиции, по предложение на „СИЕНТИА“ АД по реда на Закона за насърчаване на инвестициите“

 

с местонахождение: поземлен имот с идентификатор 14218.509.586 и 14218.509.587 по КККР на гр. Габрово

с възложител: ОБЩИНА ГАБРОВО

Уведомление за инвестиционно намерение от ОБЩИНА ГАБРОВО е на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден в Община Габрово, стая 701 ет. 7 от 8,15 до 17 часа, за периода от 07.06.2019 г. до 20.06.2019 г.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в РИОСВ Велико Търново с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” № 68.

 

Заповед за режим на водата в с. Междени и с. Узуните „Преместване на производство от обект Завод 3 „Цех за производство на компоненти за въздушно оръжие“