О Б Я В А

На основание чл. 6, ал. 9  от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 

Уведомяваме

всички физически и юридически лица, че имаме намерение да реализираме инвестиционен проект за обект:

 

„Преместване на производство от обект Завод 3 „Цех за производство на компоненти за въздушно оръжие“ в двата обекта, собственост на фирмата (гр. Габрово, ул. „Баланска“ № 6 и гр. Габрово, местност Капината 1)

 

с местонахождение: „Предприятие за обработка на части на ловно оръжие“ местонахождение: ПИ с идентификатор 14218.22.94 по КК на землище на гр. Габрово, местност „Капината-Равнището“, област Габрово

„Дърводелска фабрика“ находяща се: идентификатор № 14218.533.25, УПИ IX-7245, кв. 31, местност Бичкиня, по плана на гр. Габрово – 86,92 част; гр. Габрово, ул. „Баланска“ № 6

с възложител: „Габинвест“ ЕООД

Уведомление за инвестиционно намерение от „Габинвест“ ЕООД е на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден в Община Габрово, стая 701, ет. 7 от 8:15 до 17:00 часа, за периода от 10.06.2019 г. до 23.06.2019 г.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в РИОСВ Велико Търново с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” № 68.

 

Заповед за режим на водата в с. Междени и с. Узуните „Сграда за вторична обработка на кожи и складове“, ПИ с идентификатор 14218.502.517, XIII – 517, гр. Габрово