В периода март – май 2017 г. сдружение „Фабриката“ реализира проект Карнавал Light, съфинансиран по програма Култура на Община Габрово.

Партньори на сдружението по проекта бяха Музей „Дом на Хумора и Сатирата” Габрово, ИМКА Габрово и Актуално.com.

Целта на проекта бе повишаване  имиджа на габровския Карнавал сред местната общност и гостите на града. Организирани бяха работни ателиета за изработка на светещи карнавални костюми, работилница по ходене на кокили, осъществен бе и карнавален пърформанс. Изпълнителят на проекта умело успя да съчетае различни изкуства, стилове и светлина, като ангажира голяма част от местната общност с идеята за ролята на Карнавала в ежедневието и в празника на града.

В хода на изпълнението на проекта, екипът на водещата организация информираше периодично Община Габрово за етапите на реализация и съгласуваше дейностите с финансиращия орган. 

Осигурена бе информираност на общността за същността на проекта, чрез различна по тип визуализация и публичност.

Постигнати резултати:

  • Активно участие на доброволци в разработването и изпълнението на проекта;
  • Чрез организираната работилница за изработка на костюми бяха създадени 18 такива, по предварително изработени модели, вдъхновени от рисунки на габровски деца, чрез организиран от ИМКА конкурс;
  • Над 10 младежи, придобиха умения за ходене на кокили;
  • Реализиран бе  карнавален пърформанс - съчетание на различни изкуства, стилове, светлина и масовост на участие на публиката;
  • Проектът предложи модел на добра практика за използване на възможностите на карнавалната традиция в града за развитие на социалните отношения, гражданското общество  и предприемачеството;
  • Постигната информираност и публичност на проекта, чрез предварително обявените за целта информационни канали – новинарски сайт Actualno.com.

 

Карнавал Light дава възможност за нов поглед върху културните прояви в града, създаване на нов тип културни събития, свързани с провеждане на традиционни празници в една по-различна обстановка. Активното участие на публиката, включването на доброволци в осъществените по проекта събития доказва потребностите и нуждите на деца и възрастни от алтернативни форми на едно познато провеждано събитие, каквото е Карнавалът.

Чрез него се дава възможност за бъдещи действия в сферата на формулиране и въвеждане на политика за развитието на Карнавала на основата на прозрачност и ангажимент за активно партньорство между местна власт и различните заинтересовани участници. Проектът способства за утвърждаване на уникалността на Карнавала и марката на града като столица на хумора и сатирата.

 

 

 

Размер на финансирането по Програма Култура - 14 596 лв. Стойност на договора – 18 248 лева.

 

"Пътуването в света на комичното" приключи „Международен фестивал за градски изкуства и щастие 6Fest” на Сдружение „Обществен комитет „Васил Левски“ – Габрово