Със заповед № 1272 от 17.07.2017 г. на заместник-кмета на община Габрово арх. Н. Меразчиев, е одобрен подробен устройствен план - план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор 14218.79.350 по кадастралната карта на гр. Габрово.

Заповедта и скицата може да видите тук.