84 проектни предложения на сгради, на обща стойност над 110 млн. лв. подаде Община Габрово по Процедура: „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I“ на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ)

Общо за страната подадените проектни предложения са над 3000 за близо 4 млрд. лв. Процентно от Габрово са постъпили 2,7 % от общия брой подадени проектни предложения.

Одобрените сгради ще получат 100% безвъзмездна финансова помощ.

Размерът на средствата в този етап на програмата е 1 129 881 600 лева с включено ДДС. В тази сума е включен и невъзстановим данък върху добавената стойност в размер на 188 313 600 лв.  Оценката на проектните предложения, по предварително обявени критерии, ще продължи четири месеца, считано от 2 юни 2023 г. и ще се извърши от екип в Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

Максималната стойност на безвъзмездната финансова помощ, към настоящия момент, която Община Габрово, като водещ партньор, може да получи е 30 000 000 лв. 

Сградите с подадени проектни предложения, чрез Община Габрово, са:

 1. ул. Ат. Донков 2-4 Блок Руно
 2. ул. Градище 8
 3. ул. Боровска 1
 4. ул. Прохлада 1-3-5
 5. ул. Ем. Манолов 18
 6. Враниловци бл. А
 7. Враниловци бл. Б
 8. Николаевска132-134-136
 9. Н. Рязков 1-9
 10. Л. Каравелов-11-15
 11. Ивайло 13
 12. Бл. Р.Ковача - Кирил.и Методий 1
 13. Свищовска 107-111
 14. бл. Металик с. Гъбене
 15. Антим 1-ви 15-17
 16. ул. Ванче Михайлов 17
 17. Ив. Тончев 17 и Кл. Охридски. 9-11
 18. ул. Чардафон 1
 19. ул. Зелена Ливада 17, 19, 21, 23, 25
 20. бул. Априлов 37
 21. бул. 3-ти март 76
 22. ул. Свищовска 75
 23. ул. Чардафон 10
 24. ул. Ю. Венелин 8
 25. ул. Чардафон 8
 26. ул. Чардафон 14
 27. Бул. Могильов 77, 79, 81
 28. ул. Ангел Кънчев 13
 29. ул. Ал. Стамболийски 29
 30. ул. 8-ми март 24-А, Б, В
 31. ул. Свищовска 88, 90, 92
 32. Аврам Гачев 33
 33. бул. Априлов 35
 34. Бул. Могильов 71, 73, 75
 35. бул. 3-ти март 21
 36. ул. Петър Берон 1
 37. ул. П. Постомпиров 13, 15, 19
 38. ул. Ал. Стамболийски 39, 41, 43
 39. ул. Р. Каролев 14
 40. ул. Св. Кл. Охридски 25 и 27
 41. Бул. Априлов 47
 42. бул. Ст. Караджа 5
 43. пл. Белорусия 5
 44. ул. Хризантема 6-14
 45. бул. Трети март 56 (А и В)
 46. бул. Могильов 41, 43, 45
 47. Блок Кряковци
 48. бул. Могильов 3
 49. бул. Столетов 84, 86, 88
 50. ул. В. Друмев 4
 51. ул. Селимица 1, 3, 5, 7
 52. ул. Зел. Ливада 3
 53. ул. Чумерна 17-19
 54. ул. Възраждане 2
 55. бул. Могильов 64-72
 56. ул. Чардафон 12
 57. ул. Свищовска 82, 84, 86
 58. ул. Свищовска  67-А, Б, В
 59. ул. В. Друмев 6
 60. бул. Могильов 61
 61. бул. Могильов 23-25
 62. ул. Брянска 5
 63. Бул. Столетов 76, 78, 80
 64. ул. Кирил и Методий 27
 65. ул. Видима 1, 3
 66. ул. Селимица 15, 17, 19
 67. ул. Н.Геров 42, 44, 46, 48
 68. ул. Градище 13
 69. ул. Петър Михов 2, 4, 6
 70. ул. Младост 19, 21, до29
 71. ул. Зел. Ливада 5, 7, 9
 72. бул. Могильов 59
 73. ул. Люлякова градина 2-8
 74. ул. Мирни дни 4-14 - бл. 9
 75. ул. Лазурна 4
 76. ул. Свищовска 76, 78, 80
 77. ул. Зелена ливада 11, 13, 15
 78. ул. Младост 1, бл.Буря
 79. ул. Даскал Алекси 4
 80. ул. Мирни дни 22-24
 81. ул. Орловска 136-140
 82. бул. Могильов 76, 78, 80
 83. бул. Столетов 66, 68, 70, 72, 74
 84. ул. Свищовска 61

Оценяването ще се извършва от екип на Министерство на регионалното развитие и благоустройството по следните критерии за оценка на качеството на проектните предложения:

1.Процент енергийно спестяване в годишното потребление на първична невъзобновяема енергия в резултат на енергоспестяващите мерки

2.Очаквано годишно намаляване на емисиите на СО2 (екологични ползи) – тона/год.

3.Ефективност на инвестицията за енергийна ефективност като отношение на необходимата инвестиция в лева към количеството спестена първична невъзобновяема енергия в kWh на годишна база – лв. /kWh/г.

4.Целесъобразност на инвестицията за енергийна ефективност като разгъната застроена площ на сградата/блок-секцията/групата от блок-секции

5.Ниво на ангажираност на членовете на ЕС в СС към изпълнението на проекта

6.Постигнато ниво на подобрение на жилищната инфраструктура след прилагане на мерките по ЕЕ 

Максималният брой точки е 140. Предложения, получили минимум 72 точки на критерии за оценка на качеството, се класират в низходящ ред, съобразно получената оценка, като за финансиране се предлагат всички проектни предложения по реда на класирането до покриване на общия размер на бюджета по процедурата.

Община Габрово предвижда организирането на среща с управителите/председателите на УС на Сдруженията на собствениците, подали проектни предложения, на която ще разясни наличната й информация по Етап 1 на процедурата и ще представи позиционирането на 84-те сгради, според обявените по-горе критерии, на база наличната й информация.

 

 

 

Програмата за финансиране на фотоволтаични системи в домакинствата ще бъде представена на 7 юни в Габрово
5 юни 2023
Годишен концерт на камерния хор на габровските момчета
7 юни 2023