Община Габрово ще представи опита си в прилагането на екологосъобразни подходи за обществени поръчки в онлайн конференция на тема „Обсъждане на зелени политики“. Тя ще се проведе на 16 и 17 февруари 2022 г. в рамките на заключителна среща по проекта GPP-STREAM „Зелени обществени поръчки и устойчиви инструменти за интегриране на ресурсната ефективност“.

По време на първия ден от събитието партньорските организации от GPP-STREAM ще отчетат изпълнението на регионалните си планове за стимулиране на по-мащабното навлизане на зелени обществени поръчки в публичните администрации. Предвидена е сесия, в която ще бъдат представени добри практики от други европейски инициативи, в които публични органи залагат такива процедури в стратегическите си документи.

През втория ден на конференцията представители на публични администрации от различни нива на Европейския съюз ще представят успешни примери за разработване на екологични политики. Целта е да се покаже приложимостта на зелените поръчки при закупуването на стоки, услуги и строителни дейности от публичните институции.  

През 2020 г. Община Габрово разработи план за действие, чрез който ще се стимулира ресурсната ефективност и прилагането на зелени обществени поръчки. Целта е до края на 2022 г. възложителите на територията на община Габрово да са достигнали 25% дял на зелените поръчки и да са реализирани 6 добри практики.

Онлайн конференцията ще се състои чрез платформата Zoom на английски език, участието е безплатно.

Програма

Регистрация за събитието на 16 февруари 2022 г.

Регистрация за събитието на 17 февруари 2022 г.

Проект GPP-STREAM „Зелени обществени поръчки и устойчиви инструменти за интегриране на ресурсната ефективност“ е част от програма „Интеррег Европа“, която подпомага регионални и местни органи от Европейския съюз да развиват и усъвършенстват своите политики. Представители на девет администрации от Италия, Румъния, Испания, Франция и България, сред които и Община Габрово, си сътрудничат във внедряването на зелени обществени поръчки за насърчаване на екоиновациите, енергийната ефективност и устойчивото развитие.

Представен бе Планът за действие за устойчива енергия и климат
11 февруари 2022
Община Габрово открива център за енергийна ефективност
16 февруари 2022