Проведено бе обществено обсъждане на Проекта на Плана за действие за устойчива енергия и климат на община Габрово до 2030 г. Събитието се състоя онлайн на 10 февруари 2022г.

Планът за действие за устойчива енергия и климат (ПДУЕК) е стратегически документ, който идентифицира основните области, в които се отчита сериозно въздействие върху околната среда и набелязва конкретни действия, чрез които да се въздейства срещу климатичните промени. В Плана са отчетени спецификите в географското положение и развитието са различните сектори на територията на община Габрово, на база на които са представени конкретни мерки за смекчаване и адаптация към климатичните промени.

В документа са заложени мерки за смекчаване и адаптация към изменението в климата, които са насочени към постигането на Стратегическа цел 1, очертана в ПИРО: Община Габрово се развива устойчиво и повишава свързаността си, като общината си поставя специфична цел за смекчаване: Намаляване на емисиите на парникови газове с 40 % до 2030 г. спрямо нивата от 2008 г.

Акцент бе поставен и върху факта, че ПДУЕК не трябва да се разглежда като краен документ, тъй като добрата практика изисква промените в обстоятелствата, резултатите, постигнати от прилагането на мерките и натрупаният опит да се използват за неговото допълване и надграждане.

Със съдържанието на документа и неговите приложения може да се запознаете ТУК.

Презентация от общественото обсъждане – ТУК.

Габровският театър набира участници за Летен театрален форум
11 февруари 2022
Габрово представя опит за зелените обществени поръчки в международен уебинар
11 февруари 2022