О Б Я В А

На основание чл. 4, ал. 2  от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 

Уведомяваме

всички физически и юридически лица, че имаме намерение да реализираме инвестиционен проект за обект:

 

„Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ на част от ЦГЧ /юг/ и кв. Радичевец, гр. Габрово /в цифров и графичен вид/“.

 

с местонахождение: обхваща територията на част от ЦГЧ юг и кв.Радичевец при общи граници на проектираната територия:  ул. Екзарх Йосиф и ул. Аврора - на север; р. Янтра - на запад; Шиваров мост , ул.Йосиф Соколски и  част от ул.Капитан Дядо Никола - на юг и кв.Бичкиня - на изток

с възложител: Община Габрово

Уведомление за инвестиционно намерение от Община Габрово е на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден в Община Габрово, стая 701, ет. 7 от 8:15 до 17:00 часа, за периода от 31.10.2019 г. до 13.11.2019 г.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в РИОСВ Велико Търново с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” № 68.

 

 

Заповед за режим на водата в с. Междени и с. Узуните „Промяна предназначение на съществуващо помещение в обект за екструдиране и сушене на зърнени продукти“