О Б Я В А

На основание чл. 4, ал. 2  от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 

Уведомяваме

всички физически и юридически лица, че имаме намерение да реализираме инвестиционен проект за обект:

 

„Цех за преработка на животински мазнини“ с местоположение ПИ с идентификатор 14218.502.775 по КК и КР на гр. Габрово

 

с местонахождение: ПИ с идентификатор 14218.502.775 по КК и КР на гр. Габрово

с възложител: ЕТ „СТЕЛА-90-ГАТЬО КОЛЕВ-ДЕТЕЛИНА КОЛЕВА“

Уведомление за инвестиционно намерение от ЕТ „СТЕЛА-90-ГАТЬО КОЛЕВ-ДЕТЕЛИНА КОЛЕВА“ е на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден в Община Габрово, стая 701, ет. 7 от 8:15 до 17:00 часа, за периода от 14.10.2019 г. до 27.10.2019 г.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в РИОСВ Велико Търново с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” № 68.

Заповед за режим на водата в с. Междени и с. Узуните „Изграждане на склад за търговия на едро и дребно на промишлени стоки в ПИ с идентификатор 14218.502.636 по КК на гр. Габрово“