О Б Я В А

На основание чл. 4, ал. 2  от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 

Уведомяваме

всички физически и юридически лица, че имаме намерение да реализираме инвестиционен проект за обект:

 

„Разширение площадката на ПИ с идентификатор 57675.56.58 по КК на с. Поповци, община Габрово със земеделска земя – ПИ с идентификатор 57675.56.59 по КК на с. Поповци, община Габрово и отреждане на новообразувания имот за „жилищно строителство и обществено обслужване“

 

с местонахождение: ПИ с идентификатор 57675.56.58 по КК на с. Поповци, община Габрово и ПИ с идентификатор 57675.56.59 по КК на с. Поповци, община Габрово

с възложител: Весела Любомирова Цонева

Уведомление за инвестиционно намерение от Весела Любомирова Цонева е на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден в Община Габрово, стая 701 ет. 7 от 8:15 до 17:00 часа, за периода от 16.08.2019 г. до 29.08.2019 г.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в РИОСВ Велико Търново с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” № 68.

 

Заповед за режим на водата в с. Междени и с. Узуните „Промяна предназначението на съществуваща сграда в цех за производство на плодови сокове“ с местоположение в ПИ с идентификатор 14218.504.78 по КККР на гр. Габрово“