О Б Я В А

На основание чл. 4, ал. 2  от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 

Уведомяваме

всички физически и юридически лица, че имаме намерение да реализираме инвестиционен проект за обект:

 

 „Изграждане на цех за металообработване и производство на електронни прибори в УПИ V-446 – за производствена и складова дейност, кв. 15 по плана на гр. Габрово“

 

с местонахождение: ПИ с идентификатор 14218.502.446 по КК на гр. Габрово

с възложител: „ДИКТЕХ“ ООД

Уведомление за инвестиционно намерение от „ДИКТЕХ“ ООД е на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден в Община Габрово, стая 701, ет. 7 от 8:15 до 17:00 часа, за периода от 02.08.2019 г. до 15.08.2019 г.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в РИОСВ Велико Търново с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” № 68.

 

Заповед за режим на водата в с. Междени и с. Узуните „Промяна предназначението на сутеренно помещение в цех за производство на керамични изделия“