О Б Я В А

На основание чл. 4, ал. 2  от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 

Уведомяваме

всички физически и юридически лица, че имаме намерение да реализираме инвестиционен проект за обект:

 

„Промяна предназначението на земеделска земя в „за жилищно строителство“ на ПИ с идентификатор 23159.68.4 по КК и КР на с. Драгановци, община Габрово“

 

с местонахождение: ПИ с идентификатор 23159.68.4 по КК и КР на с. Драгановци, община Габрово, местност - В селото

с възложител: Лазар Иванов Ангелов

Уведомление за инвестиционно намерение от Лазар Иванов Ангелов е на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден в Община Габрово, стая 701, ет. 7 от 8:15 до 17:00 часа, за периода от 17.07.2019 г. до 30.07.2019 г.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в РИОСВ Велико Търново с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” № 68.

Заповед за режим на водата в с. Междени и с. Узуните Изграждане на съоръжение на техническата инфраструктурата: „Приемо-предавателна станция GAB0099 на „А1 България“ ЕАД“