О Б Я В А

На основание чл. 6, ал. 9  от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 

Уведомяваме

всички физически и юридически лица, че имаме намерение да реализираме инвестиционен проект за обект:

 

„Преустройство на ремонтна работилница находяща се в поземлен имот (ПИ) 22959.34.58 по КККР, местност „Тамянка-Гол. Малини“, с. Донино, община Габрово, за автосервиз и изграждане на пункт за разкомплектоване на автомобили и търговия с авточасти“

 

с местонахождение: ПИ 22959.34.58 по КККР, местността Тамянка-Гол. Малини, с. Донино, община Габрово, област Габрово

с възложител: Евгени Пенев Петков

Уведомление за инвестиционно намерение от Евгени Пенев Петков е на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден в Община Габрово, стая 701, ет. 7 от 8:15 до 17:00 часа, за периода от 12.06.2019 г. до 25.06.2019 г.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в РИОСВ Велико Търново с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” № 68.

 

Заповед за режим на водата в с. Междени и с. Узуните „Обособяване на площадка за разкомплектоване на ИУМПС и автосервиз, което ще се осъществи в съществуващ склад с идентификатор 14218.502.451.1.11, гр.Габрово“