23 юли 2018

Проект за насърчаване използването на електромобили - за нуждите на ЕМО „Етър“

Инвестиционна програма за климата на Национален доверителен екофонд
1 юли 2018

„Планове за устойчива градска мобилност“ (SUMPs-Up)

Проект по програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“
2 април 2018

„Региони на устойчивите обществени поръчки“ (SPP Regions)

Проект по програма „Хоризонт 2020 – Новаторски енергийни решения“
2 януари 2018

„Утвърждаване на младежките услуги и надграждане на капацитета на МИКЦ – Габрово“

Проект по Национална програма за младежта 2016-2020 г.
1 ноември 2017

„Споделяне на опит и ноу-хау за здравно осигуряване в публичния сектор“

Проект с подкрепа от Финансов механизъм на ЕИП и Норвежки финансов механизъм 2009-2014 г.
16 октомври 2017

„ОРБИТА – Образование за Развитие – за Бъдеще, Израстване, Толерантност и Активност“

Проект с финансиране от Европейската комисия по проект LADDER
1 октомври 2017

„Подкрепа за независим живот на възрастни и лица с увреждания“

Проект по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.
22 юни 2017

Проект за насърчаване използването на електромобили - за нуждите на Община Габрово

Инвестиционна програма за климата на Национален доверителен екофонд
1 май 2017

„Цветен град“ - „Floral city“

Проект по Българо-швейцарска програма за сътрудничество
19 март 2017

„Норвежки опит за Габрово в сферата на енергийната ефективност“

Проект с подкрепата на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Финансовия механизъм на ЕИП
1 декември 2016

„Благоустрояване на дворните площи на детска ясла „Славейче“

Проект по програма „Красива България“
11 ноември 2016

„Подобряване на материалната база на социалната услуга Домашен социален патронаж“

Проект с финансиране от Фонд „Социална закрила” към МТСП
3 октомври 2016

„Почистване от наноси на речните корита на реките Янтра, Синкевица и Паничарка на територията на град Габрово“

Проект с финансиране от Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз
19 май 2016

„Модернизиране на уличното осветление в община Габрово“

Проект с финансиране от Международен фонд „Козлодуй“ 2010 – 2013 г.
5 април 2016

„Внедряване на мерки за енергийна ефективност в зала за акробатика, лека атлетика и бокс в спортен комплекс „Христо Ботев“ – гр. Габрово“

Проект по програма „Национална схема за зелени инвестиции“ /НДЕФ/
1 март 2016

„Нови възможности за грижа“

Проект на АСП по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020
29 януари 2016

„Интегриран проект за изграждане на привлекателна, достъпна и зелена градска среда на гр. Габрово“

Проект по ОП „Регионално развитие” 2007-2013
19 януари 2016

„Техническа помощ за подготовка на Община Габрово за следващия програмен период 2014-2020“

Проект по ОП „Регионално развитие” 2007-2013
4 януари 2016

„И аз имам семейство“

Проект на АСП по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013
4 януари 2016

„ПОСОКИ – предоставяне в общността на социално-образователно консултиране и интегриране“

Проект с финансиране от Световната банка