15 октомври 2018

„Отворените иновации – метод за повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на екологични политики на местно ниво/АдмИНОВА“

Проект по ОП „Добро управление“ 2014-2020 г.
1 октомври 2018

„Изграждане на среда, позволяваща предоставяне на качествени социални услуги за възрастни и хора с увреждания“

Проект по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
28 Септември 2018

„Рехабилитация на язовир „Синкевица“ и съоръженията към него, находящ се в кв. „Славовци“, гр. Габрово“

Проект по ОП „Околна среда“ 2014-2020 г.
15 Септември 2018

Европейски награди за насърчаване на предприемачеството

Номинация в категория „Насърчаване на предприемаческия дух“
31 май 2017

„Изграждане на обща система за енергийно ефективно управление в 8 детски заведения в гр. Габрово“

Проект по Програма за иновации в областта на околната среда на Федерално министерство на околната среда, опазването на природата, строителството и ядрената безопасност на ФР Германия
23 януари 2017

„Внедряване на енергоспестяващи мерки, модернизация и ремонт на уличното осветление на гр. Габрово“

Проект по Инвестиционна програма за климата на НДЕФ
28 декември 2016

„Зала за хандбал в СК „Христо Ботев“, гр. Габрово – въвеждане на енергоспестяващи мерки“

Проект по Наредба № 2 на Министерство на младежта и спорта