27 юли 2022

„Подобряване условията на труд и осигуряване на благоприятна работна среда в административната сграда на Община Габрово – подмяна на дограма“

Проект по Фонд „Условия на труд“ към МТСП
28 февруари 2022

„Благоустрояване на дворни площи в ДГ „Първи юни“ – Габрово“

Проект по програма „Красива България“
25 януари 2022

„Осигуряване функционирането на ОИЦ – Габрово през периода 2022-2023 г.“

Проект по ОП „Добро управление“ 2014-2020 г.
30 Септември 2021

„Развитие на културната инфраструктура в община Габрово чрез обновление и модернизация на ДК „Емануил Манолов“

Проект по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
23 Септември 2021

Европейски механизъм за градско развитие (European City Facility)

Проект по програма на ЕС „Хоризонт 2020“
1 май 2021

„Натисни тук: Архив за европейската индустрия“ (Press Here)

Проект по програма „Еразъм+“ на Европейския съюз
1 май 2021

„Българският форум за интелигентно финансиране на проекти за енергийна ефективност“ (BeSMART)

Проект по програма на ЕС „Хоризонт 2020“
12 април 2021

„Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги – Център за грижа за лица с различни форми на деменция и Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване“

Проект по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.
4 януари 2021

„Патронажна грижа + в община Габрово“

Проект по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.
1 януари 2021

„Осигуряване на „Топъл обяд“ в община Габрово 2021-2022 г.“

Проект по Oперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане
9 ноември 2020

„Инвестиции за създаване на качествена образователна среда в ДГ „Дъга“ – база 2, с. Яворец“

Проект по програма на МОН „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, градини и училища“ 2020-2022 г.
20 октомври 2020

„Възможност за изява на младите хора – създаване на младежки център в Габрово“

Проект по ОП „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, ФМ на ЕИП 2014-2021 г.
1 октомври 2020

„Интегрирани решения за плюсово енергийни и жизнени градове“ (RESPONSE)

Проект по програма на ЕС „Хоризонт 2020“
1 Септември 2020

„Енергийни мерки: Подпомагане на домакинствата в риск от енергийна бедност“ (EnergyMEASURES)

Проект по програма на ЕС „Хоризонт 2020“
5 август 2020

„Изпълнение на пилотен демонстрационен проект в областта на управлението на отпадъците на територията на гр. Габрово“

Проект по ОП „Околна среда“ 2014-2020 г.
1 юли 2020

„Креативни индустрии за нови градски икономики в Дунавския регион“ (CINEMA)

Проект по програма за транснационално сътрудничество „Интеррег Дунав“ 2014-2020 г.
18 юни 2020

„РИМ-Габрово – познание, участие, преживяване“

Проект по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
18 юни 2020

„РЕМО „Етър“ – музей за креативен културен туризъм“

Проект по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
7 октомври 2019

„Да намерим нашите ниши за устойчиво местно икономическо развитие, като засилим връзката между хора, място и технология“ (iPlace)

Проект по програма за междурегионално сътрудничество „Урбакт ІІІ“ 2014 – 2020 г.
1 август 2019

„Подобряване на управлението и прилагането на структурните фондове за по-добро изпълнение на политиките и инструментите за научно-развойна дейност и иновации“ (IMPROVE)

Проект по програма за междурегионално сътрудничество „Интеррег Европа“ 2014-2020 г.