С Ъ О Б Щ Е Н И Е
на основание чл.128, ал. 3 от ЗУТ, във връзка с §4, ал.2 от ДР на ЗУТ

 

До Иван Белев Захариев,
Съобщаваме Ви, че е изработен ПУП – ПЗ (Подробен устройствен план – план за застрояване) за имот №588 от кадастрален район 35 по плана на новообразуваните имоти в местност кв. Шенини, землище Габрово.
Проектът се намира в Община Габрово (пл. Възраждане № 3), Дирекция “Устройство на територията”, етаж III, стая 303, при Росица Даракчиева /тел. 066/818 432/ и може да бъде разгледан от заинтересуваните лица.
Писмени възражения, предложения и искания по проекта могат да бъдат направени в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението до общинска администрация в Община Габрово. В едномесечен срок след изтичане на срока за възражения, предложения и искания, проектът се разглежда от ОЕСУТ – Община Габрово. На основание чл. 128, ал. 11 от ЗУТ (Закон за устройство на територията) по неприетите възражения, предложения и искания по плана, физическите и юридическите лица имат право да получат информация от общинската администрация.