ОБЯВЛЕНИЕ

на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ

Със Заповед № 2721/21.12. 2017г. на Кмета на Община Габрово, на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл.124а, ал. 2 и чл. 135, ал. 3 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 4 от ЗУТ, § 8, ал. 2, т.2 и 3 от ПР на ЗУТ, предложение за изменението в обхват до един квартал и становище на главния архитект на Община Габрово изразено върху скица № 905 от 13.12.2017г., искане вх. № АУ-02-11-50/12.12.2017г. от Ана Андриянова Калчева, Боянка Атанасова Богданова и Иван Атанасов Божинов,

е разрешено изработване по служебен път на подробен устройствен план /ПУП/ за частично изменение на  застроителния и регулационен план за /ЧИ на ЗРП/  на част от кв. 16 по плана на с. Здравковец, Община Габрово, както следва:

- Част от дворищно-регулационната линия на УПИ VІ-295 с УПИ V-289 се поставя в съответствие с имотната граница на ПИ 295 и ПИ 289;

- Дворищно-регулационната линия на УПИ VІ-295 с УПИ III-291 се поставя в съответствие с имотната граница на ПИ 295;

- Дворищно-регулационната линия на УПИ VІ-295 с УПИ IV-294 се поставя в съответствие с имотната граница на ПИ 295;

- Дворищно-регулационната линия на УПИ VІ-295 с УПИ VII-296 се поставя в съответствие с имотната граница на ПИ 295 и ПИ 296, при спазване на следните условия:

-  Обхват на плана –  УПИ VІ-295 и съседни УПИ от кв. 16 по плана на с. Здравковец.

 - ПУП-ПР да се изработи на основание §8, ал. 2, т. 3 от ЗУТ.

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, настоящата заповед да се разгласи с обявление.

Заповедта не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.

Дирекция УТ