ОБЯВЛЕНИЕ

на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ

Със Заповед № 2200/29.09. 2017г. на Заместник кмета на Община Габрово, на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл.124а, ал. 2 и чл. 135, ал. 3 от ЗУТ, във връзка с § 8, ал. 2, т.3 от ПР на ЗУТ, предложение за изменението в обхват до един квартал и становище на главния архитект на Община Габрово, изразено върху скица № 848 от 20.11.2017г., искане вх. № АУ-02-11-41/17.11. 2017г. от Никола Гатев Колев и Дена Гатева Авдеева е разрешено изработване по служебен път на подробен устройствен план /ПУП/ за частично изменение на застроителния и регулационен план /ЧИ на ЗРП/ на част от кв. 29 по плана на с. Музга, Община Габрово, като част от  вътрешната регулационна линия на УПИ VІІІ-171 с УПИ ІХ-172 се поставя в съответствие с имотната граница между ПИ 171 и ПИ 172, при спазване на следните условия:

-  Обхват на плана  –   УПИ VІІІ-171 и съседните УПИ от кв. 29 по плана на с. Музга.

 - ПУП-ПР да се изработи на основание § 8, ал. 2, т. 3 от ПР на ЗУТ.

  На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ настоящата заповед да се разгласи с обявление.

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.