О Б Я В Л Е Н И Е

            Община Габрово, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава:

По искане вх.№АУ-02-11-43 от 22.11.2017г. от Христо Петков Христов и Тотка Петкова Косева, собственици на урегулиран поземлен имот /УПИ/ І-135 и УПИ ХІV-135 от кв.34 по плана на с. Новаковци, общ. Габрово, със заповед №2226 от 29.11.2017г. на Заместник-кмет на Община Габрово е разрешено изработването по служебен път на подробен устройствен план /ПУП/ - план за регулация /ПР/, като  западите регулационни линини на УПИ І-135 и на УПИ ХІV-135 се поставят в съответствие с имотната граница на поземлен имот /ПИ/ 135.

Заповедта не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

Съобщението е качено в сайта на Община Габрово, на таблото в ЦИУГ и в кметството с. Новаковци, общ. Габрово.