ОБЯВЛЕНИЕ

на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ

Със Заповед № 1885/10.10. 2017г. на Заместник кмета на Община Габрово, на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл.124а, ал. 2 и чл. 135, ал. 3 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, предложение за изменението в обхват до един квартал и становище на главния архитект на Община Габрово, изразено върху скица № 740 от 03.10.2017г., искане вх. № АУ-02-11-34/02.10. 2017г. от Йорданка Кънева Фроликова  е разрешено изработване по служебен път на подробен устройствен план  за изменение на план за регулация /ПУП- ПР/ на част от кв. 17 по плана на с. Кози рог, Община Габрово, като улично-регулационната линия на улица с ОТ 78-91 пред лицето на УПИ VII-99 частично се поставя в съответствие с имотната граница на ПИ 99, при спазване на следните условия:

-  Обхват на плана  –   УПИ VII-99 и  съседни УПИ от кв. 17 по плана на с. Кози рог.

            - ПУП-ПР да се изработи на основание чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ.

            На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ настоящата заповед да се разгласи с обявление.

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.