По искане вх. № АУ-02-11-31 от 07.09.2017г. от Иван Илиев Савов, собственик на урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІV-11 от кв. 4 по плана на с. Янковци, общ. Габрово, със заповед № 1751 от 25.09.2017г. на Заместник-кмета на община Габрово арх. Н. Меразчиев, е разрешено изработването по служебен път на подробен устройствен план /ПУП/ - план за регулация /ПР/, като  регулационната линия на УПИ ІV-11 с УПИ V-12 частично се поставя в съответствие с имотната граница между двата  поземлени имота: /ПИ/ 11 и 12.

Заповедта не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ. Съобщението е качено в сайта на Община Габрово, на таблото в ЦИУГ и  в кметството с. Поповци, Габрово.