С две детски площадки, зона с фитнес уреди на открито и велоалея ще се сдобие парк „Маркотея“ до края на годината.

Облагородяването на парка вече започна с преглед и основно прочистване на растителността, а в завършения си вид той трябва да има нови алеи, пейки и кошчета, кътове за отдих и развлечение, зона с атракции, ново парково осветление и напоителна система, няколко обслужващи постройки, видеонаблюдение.

Ще бъдат възстановени старите чешми в парка, алпинеумът и така обичаното от габровци езеро. То ще бъде почистено, ще бъдат ремонтирани системата за водозахранване, преливникът и шахтите, а мостчетата, пристанът, кулата и островът ще бъдат реставрирани.

На 29 декември 2014 г. Община Габрово подписа договор със „Сънником” ЕООД за изпълнение на обект „Благоустрояване на парк  „Маркотея”, гр. Габрово“ на стойност 1 918 815.76 лв. с ДДС. Срокът за изпълнение на строително-ремонтните работи е 292 календарни дни.

Обектът се финансира в рамките на „Интегриран проект за изграждане на привлекателна, достъпна и зелена градска среда на гр. Габрово” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда“ на Оперативна програма „Регионално развитие“.


Тази публикация е изготвена в рамките на проект BG161PO001/1.4-09/2012/024 „Интегриран проект за изграждане на привлекателна, достъпна и зелена градска среда на гр. Габрово” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тя отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ орган.

Изложба пачуърк - "Дебрецен, градът на цветята"
22 януари 2015
„Трансформации" в галерия „Христо Цокев“
23 януари 2015