Обучение на екипите за социални услуги, в които предстои да бъдат премествани деца и младежи по проект „Детство за всички“ се провежда днес в Габрово. Проектът е първият компонент от операция „Да не изоставяме нито едно дете“, финансирана по ОП „Развитие на човешките ресурси“. Основната му цел е да се планират и приложат мерки, които напълно да заменят институционалната грижа за деца и младежи с увреждания с услуги в общността.

Държавната агенция за закрила на детето съвместно с фондация „Лумос“ организират обучения за подготовка за преместване на децата/младежите от специализирани институции в Центрове за настаняване от семеен тип в общините, в които са разкрити социални услуги за тях.

Обучението в Габрово дава възможност на различните участници в процеса да обсъдят конкретни казуси и дейности, които трябва да бъдат осъществени преди преместването на детето. В него участват социални работници, психолози, специални педагози, логопеди.

Две двойки избраха да сключат граждански брак на 14 февруари в Габрово
14 февруари 2014
„Отпадък с късмет не отива за смет“ приключи с емоционален финал
14 февруари 2014