Във връзка с изпълнението на проект „Подкрепа в домашна среда за достоен живот” днес, 20 февруари 2013 г., от 10:00 часа в заседателната зала на трети етаж в Община Габрово ще се проведе начална среща за популяризиране на услугата „Социален асистент”.

Проектът, на стойност 210 196, 98 лева, стартира на 1 февруари 2013 г. Разработката се финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1-04 „Помощ в дома”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Продължителността на проекта е 16 месеца, а времето за предоставяне на услугата – 12 месеца.

На събитието ще бъде дадена информация за предстоящите дейности, както и за осъществените до момента. Ще бъдат представени целите и очакваните резултати от заложените мероприятия. Ще се дискутират общественото влияние и непосредственото въздействие върху целевите групи.

Срещата е отворена за медии, граждани и всички заинтересовани страни.