Одобрен е проектът на Община Габрово за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административната и́ сграда на пл. „Възраждане“ № 3. Безвъзмездно ще бъдат отпуснати 3 986 905.38 лв., а допълнителното собствено съфинансиране е в размер на 3 782.77 лв. Инвестицията е от Националния план за възстановяване и устойчивост по процедурата „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“.

Предвидена е модернизация на системата за отопление чрез термопомпи и нови газови котли, които да се ползват при авария. Старите отоплителни тела ще бъдат заменени с нискотемпературни вентилаторни конвектори. Ще има възможност за контрол и мониторинг на потреблението.

Включена е подмяна на осветлението в обекта, топлоизолиране по външните стени на един от корпусите, частичен ремонт на покрива, както и монтаж на фотоволтаични панели, които ще произвеждат енергия за собствени нужди.

Сградата на Община Габрово е въведена в експлоатация през 1971 г. и до момента в нея са правени само текущи ремонти и частични енергийни мерки, сред които бе и смяната на дограмата през миналата година. Целта е след интервенцията да постигне клас „A“ и да отговаря на критериите за сграда с близко до нулевото потребление на енергия.

Строително-монтажните работи ще бъдат изпълнени чрез процедура по инженеринг, която включва проектиране, строителство, доставка на материали и авторски надзор. Максималният срок за реализация на дейностите е 30 месеца.

В рамките на Механизма за възстановяване и устойчивост е одобрен и проектът на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ с наименование „Нови подходи при управление на енергийния баланс в сградата на РСПБЗН – Габрово чрез устойчиви и иновативни решения“ на обща стойност 1 326 088.63 лв.

Ролята на общините и моделите за предоставяне на интегрирани услуги за сградно обновяване - във фокуса на среща по SHEERenov+
14 декември 2023
ОИЦ-Габрово: Повече от Проект - Откриване на нови възможности за европейско финансиране и иновации
15 декември 2023