На 14.12.2023 г. Областен информационен център – Габрово проведе заключителна пресконференция по проект „Осигуряване функционирането на ОИЦ - Габрово за периода 2022-2023 г.“

Пресконференцията беше открита от управителя на ОИЦ-Габрово, инж. Маринела Събева която съобщи, че дейността на Центъра ще продължи и през следващите шест години като функциите му ще бъдат разширени, защото освен всички предоставяни до момента експертни услуги, ОИЦ-Габрово вече изпълнява и функциите „Обслужване на едно гише“ свързани с повишаването на енергийната ефективност по Националния план за възстановяване и устойчивост. „Също така ОИЦ-Габрово е и част от звената за медиация и публични консултации към Регионалния съвет за развитие на Северен Централен район за планиране, във връзка с изпълнението на подхода за Интегрирани териториални инвестиции. “– допълни инж. Събева.

Пенчо Койчев, експерт „Комуникация, информация и логистика“ в ОИЦ-Габрово запозна присъстващите с резултатите, които Центърът е постигнал в рамките на своя последен двегодишен проект. „Това е поредният проект на ОИЦ-Габрово, по който са изпълнени всички индикатори. В рамките на тези две години отчитаме организацията и провеждането на 20 информационни срещи за популяризиране на европейското финансиране в четирите общини на Областта, както и успешни партньорски събития с Габровската Търговско-промишлена палата и Регионален иновационен център „Амбициозно Габрово“– сподели Койчев. „Удовлетворени сме от резултатите, мрежата от Областните центрове е основен източник за информация за повишаване на информираността по подхода за Интегрирани териториални инвестиции“ – допълни г-н Койчев.

ОИЦ – Габрово отчита повишен интерес към европейското финансиране като над 1400 човека са получили експертна информация по темата за отчетния двугодишен период. Най-много въпроси експертите на Центъра са получили относно възможностите за енергийно обновяване на жилищния сграден фонд, за поставяне на възобновяеми енергийни източници за собствени нужди и процедурите за енергийна ефективност за бизнеса.

Работната среща бе повод за предоставяне на информация и за възможностите за обучения за дигитални умения, както и за процедурите за разработване и внедряване на иновации от бизнеса.

Екипът на Областен информационен център - Габрово продължава да предоставя своите услуги напълно безплатно и всеки заинтересован може да посети офиса на Центъра, който се намира на пл. „Възраждане“ № 3 в гр. Габрово или да се свърже с експертите на телефон на 066/807-222.

ОИЦ – Габрово е част от мрежата от 27 информационни центрове, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

Община Габрово ще бъде енергийно обновена
14 декември 2023
Музей „Етър“ грейва с обновен хотел, пещи за керамика и детски център
15 декември 2023