Община Габрово подаде за оценка проектно предложение за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Музей „Дом на хумора и сатирата“. Кандидатстването е по процедурата „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“ по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Заложени са редица енергийни ремонти, подмяна на дограмата, топлоизолация по стените, пода и покрива, изграждане на мълниезащита, както и енергоспестяващи мерки по системите – инсталиране на термопомпи за отопление, охлаждане и вентилация на сградата.

Според извършеното техническо обследване се предвижда и укрепване на терасата на първия етаж на източната фасада на обекта, тъй като тухленият парапет е силно компрометиран.

Сградата на Дома на хумора е въведена в експлоатация през 1979 г. и до момента в нея са правени само текущи ремонти и частични енергийни мерки. Тя попада в клас на енергопотребление „С“, а целта е след интервенцията да постигне клас „A“ и да отговаря на критериите за сграда с близко до нулевото потребление на енергия.

В случай че проектът бъде одобрен, предвидените строително-монтажни работи ще бъдат изпълнени чрез процедура по инженеринг, която включва проектиране, строителство, доставка на материали и авторски надзор.

Максималният срок за реализация на дейностите е 30 месеца. Общата стойност на проекта е 1 498 570.87 лв., от тях 138 088.80 лв. са собствени средства, а 1 360 482.07 лв. е исканата безвъзмездна финансова помощ. Подадените по процедурата заявления ще бъдат разглеждани на конкурентен принцип.

Отборът ОУ "Неофит Рилски" представя Габрово в обласното състезание "Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации"
3 май 2023
Предстои премахване на опасните брези в района на храм „Успение на Пресвета Богородица“
4 май 2023