В края на 2022 година официално стартира кандидатстването по процедурата „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“, финансирана със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост. В рамките на този етап одобрените сгради ще получат до 100 % безвъзмездна финансова помощ. Основната цел на програмата е подобряване енергийните характеристики на жилищните сгради, достигане на клас на енергопотребление „В“ на многофамилните жилищни сгради, намаление на енергийното потребление на страната,  редуциране на емисиите на парникови газове; постигане на 30% спестяване на първична енергия за всеки обект от жилищния сграден фонд, намаляване на енергийната бедност, чрез намаляване на разходите за енергия, подобряване на условията и качеството за живот чрез технологично обновление и модернизиране на сградния фонд и др.

Крайният срок за кандидатстване по настоящата процедура е 31.05.2023 г.

За да кандидатствате трябва да имате предвид, че Вашата жилищна сграда следва да отговаря на пет основни изисквания, а именно:

·      да е с повече от 4 самостоятелни обекта, принадлежащи на повече от 1 собственик, и да е проектирана преди 26.04.1999 година

·       най-малко 60 на сто от нейната разгъната застроена площ да се заема от жилища

·       да е учредено сдружение на етажната собственост по реда на ЗУЕС

·   да е извършено обследване за установяване на техническите характеристики на сградата, архитектурно заснемане и изготвен технически паспорт

·   да е извършено обследване за енергийна ефективност и издаден валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, изготвени по реда на чл. 48 от ЗЕЕ, за всяка сграда включена в предложението

Пет са и основните стъпки, които следва да бъдат извървяни до подаване на проектното предложение:

·       Регистрация на сдружение;

·       Обследване за енергийна ефективност и изготвяне на технически паспорт

·       Заявяване на интерес пред общината

·       Сключване на партньорско споразумение

·       Подаване на проектно предложение

Цялата налична информация, документи и стъпки за кандидатстване могат да бъдат открити на интернет страницата на общинската администрация в секция „Актуално“, раздел „Енергийна ефективност“ Как да кандидатствате? | Община Габрово (gabrovo.bg)

Пълният пакет от документи и информация по процедурата може да намерите на портала ИСУН на Средствата от ЕС, като правилата и условията за участие в програмта са разписани в НАСОКИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ.

За улеснение на гражданите в Община Габрово е сформиран екип от общински служители с различни компетентности  – юристи, строителни експерти, финансисти и други, които ще консултират и ще оказват необходимата подкрепа във връзка с учредяване и регистриране на сдружение на собствениците и в по-нататъшните основни стъпки за кандидатстване по процедурата. Контакти | Община Габрово (gabrovo.bg)

Регулярно се актуализират и постъпили въпроси от кандидати и разяснения по тях на страницата на МРРБ 7be7a55c-b67e-4f63-92e8-7c13bb818a64 (government.bg), където може да следите за често задавани въпроси.

Община Габрово приема заявления за продажба на мартеници за 2023 г.
9 януари 2023
Галериятa представи изложба на дипломанти от Националната художествена академия
10 януари 2023