- Инж. Дончев, какво включват инвестиционните програми и планове на Община Габрово за 2022 г. в част градоустройство и транспорт?

- През тази година ще продължим с модернизацията на уличното осветление в Габрово, която стартирахме през 2021 г. Това е една изключително мащабна за изпълнение задача и важна инвестиция, към която с основание има високи обществени очаквания. Взискателни сме към качеството както по отношение на обновяването на старите осветители с енергоспестяващи, така и към темповете на работа при отстраняването на аварии по кабелното захранване. Най-сериозното предизвикателство е остарялата и на места силно амортизирана подземна мрежа. До момента в най-проблемните участъци са подменени кабелни трасета с обща дължина около 1 км и 600 метра. Постоянно правим проверки и вечерни обходи, за да бъдат нуждите своевременно установени. Обновяването на уличното осветление в Габрово е в рамките на ЕСКО договор с гарантиран резултат – тоест инвестицията ще се изплаща от икономията, постигната в резултат от експлоатацията на новото осветление.

Особено внимание насочваме към пътната безопасност. Планирали сме допълнително осветление на 31 пешеходни пътеки с технически решения, надхвърлящи задачата за нормативна осветеност на улиците. Предстои полагане на хоризонтална маркировка с по-голяма трайност, допълнителна вертикална сигнализация и изграждане на пешеходни светофари и изкуствени неравности, където другите мерки нямат нужния ефект върху ограничаването на скоростта. Стратегически важен е Генералният план за организация на движението в града. Той е основа за планиране, проектиране и изпълнение на инфраструктурните обекти за следващите пет години. Проектът на Плана вече е съгласуван с Пътна полиция и с Областно пътно управление, предстои общественото му обсъждане. Важно е да чуем предложенията на хората, за да реализираме рационални решения и трайно да подобрим градската мобилност и безопасността на движението.

Пл. „Белорусия“ с реконструирания парк и обновеното кръгово кръстовище © Община Габрово

И през 2022 г. ще продължи благоустрояването в кварталите. Всички улични ремонти, както досега, ще бъдат предшествани от подмяна на ВиК мрежата и съвместени с инвестиционните намерения на различните експлоатационни дружества. В квартал „Тончевци“ ще приключат дейностите по ул. „Карамфил“ и предстои работа по улиците „Съгласие“, „Мак“, „Рибарска“, „Зюмбюл“ и „Рожен“. Предвидили сме ремонти по улиците „Никола Войновски“, „Иван Люцканов“, „Златна нива“, „Перущица“ и „Никола Балканеца“. Благоустрояването в квартал „Трендафил“ 2 ще бъде финализирано, а в по-централната част ще продължи обновяването на междублоковите пространства при улиците „Лазар Донков“, „Св. св. Кирил и Методий“ и „Райчо Каролев“.

Тази година предстои да завършим новия гробищен парк и изграждането на урнови стени, както и да започнем ремонта на паркинга и ритуалната зала към стария гробищен парк. Предвиждаме да приключат и всички основни строителни дейности по проектите за обновяване, реставрация и консервация на РЕМО „Етър“ и на Регионалния исторически музей.

В района на РЕМО „Етър“ се изграждат паркинги за леки автомобили © Община Габрово

В началото на февруари Община Габрово обяви конкурс за проектиране на благоустрояването на крайречната зона от двете страни на р. Янтра. Целта е да надградим започнатото и да организираме тази част като естествено продължение на изградените пешеходни алеи и веломаршрути по улиците „Аврам Гачев“ и „Дунав“. Срокът за подаване на проекти е до 3 май 2022 г.

- Темата за градската мобилност, включително интелигентен транспорт, съвременна инфраструктура и системи за управление, е актуална през последните години и за в бъдеще. Какви са успехите на общината в тази посока?

- Сериозен напредък през последните години имаме в развитието на градската среда и транспорта, което е резултат от успешното изпълнение на големите европейски проекти. Чрез проекта за устойчив градски транспорт на Габрово обновихме част от транспортната инфраструктура и съоръжения към нея, реконструирахме кръстовище с кръгово движение, ремонтирахме подлези, подменихме светофарните уредби на пет от най-натоварените кръстовища в града. Общественият градски транспорт вече разполага с 14 нови екологични автобуса, с електронни информационни табла на 104 спирки, бордови компютри за автобусите и диспечерска информационна система. Първата стъпка в интелигентното управление на обществения транспорт в Габрово е направена, а през новия програмен период ще търсим възможности да надградим и да развием тези резултати.

Новите габровски екоавтобуси © Община Габрово

Принос към организацията на движението в централната градска част имат въведените през 2020 г. зони за платено паркиране. Цялата информация за нуждите на предприятието е въведена в ГИС, което дава възможност за достъп до данни, представени в интерактивни карти чрез уеб базирани пространствени приложения. Специално за гражданите е налична информационна платформа на районите за платено паркиране, обхвата на зоните, видовете паркоместа, обектите за плащане в брой. Габрово има приет План за устойчива градска мобилност за 2021-2030 г., който предлага визия и политики за всички видове транспорт, така че да са удовлетворени потребностите от мобилност на хората и бизнеса в общината. Планът отчита съществуващите условия и дава насоки, по които да въвеждаме конкретни мерки за развитие на устойчивата градска мобилност.

Кръговото кръстовище при улиците „Емануил Манолов“, „Чардафон“ и „Баждар“ © Община Габрово

- Кои са екологичните предизвикателства, пред които е изправена общината и кои са добрите практики, прилагани за разрешаването им?

- Екологичните предизвикателства в голямата си част са ефект от дейността на човека и Габрово не е изолирана територия за климатичните промени, замърсяванията, повишените нива на шум и т.н. Целенасочената екологична политика на Община Габрово инициира различни подходи, които да подпомогнат преодоляването на проблемите или да намерят механизми за тяхното предотвратяване. Именно заради усилията си и поетите ангажименти Габрово е носител на отличието „Европейски зелен лист“ за 2021 г., а от 31 януари 2022 г. е кандидат за един от 100-е климатично неутрални и интелигентни града в мисията на Европейския съюз за справяне с екологичните предизвикателства и адаптиране към изменението на климата.

Площадка с подземни контейнери за битови отпадъци © Община Габрово

Специален фокус поставяме върху управлението на отпадъците, а с изпълнението на пилотен проект по Оперативна програма „Околна среда“ ще успеем да реализираме няколко „умни“ модела – подземно сметосъбиране с индивидуален достъп, споделено компостиране и автоматизирано приемане на отпадъчни материали. Депозитната вендинг система за обратно приемане на кенчета и пластмасови бутилки ще повиши качеството на разделно събраните материали, ще увеличи рециклирането и ще насърчи потребителите да предават отпадъците си. Площадките за подземно сметосъбиране осигуряват възможност за индивидуално ползване и за анализ на данните от сензорите в контейнерите. Предвиденото захранване щади околната среда, а специфичният дизайн на соларните съоръжения допринася за комфорта на ползвателите чрез места за сядане и изходи за зареждане на мобилни устройства.

Соларното съоръжение в зоната до блок „Дунав“ © Община Габрово

През миналата година Община Габрово в партньорство с местно дружество внедри система за мониторинг на качеството на атмосферния въздух. С инсталирани 9 станции за 24-часово наблюдение сме единствената община в България с почти пълно покритие на цялата градска територия. Получаваме информация за фините прахови частици, атмосферното налягане, температурата и влажността на въздуха, нивата на серен и азотен диоксид, въглероден оксид и озон. Гражданите също могат да следят показателите чрез онлайн карта в реално време.

В рамките на проект по Европейския механизъм за градско развитие спечелихме финансиране от 60 000 евро за разработване на инвестиционна концепция в областта на климата и енергията. Идеята е да се проучат възможностите за производство на енергия чрез фотоволтаици във фабрики от Северната индустриална зона на Габрово. Освен това ще бъдат направени технически одити за постигане на проектна готовност за енергийно обновяване на 60 многофамилни жилищни сгради, както и предварителни проучвания за въвеждане на енергоефективни мерки в публични сгради за достигане до енергиен клас „А“. Целта е да се подпомогне достъпът до различни източници на финансиране в бъдеще.

Северната индустриална зона на града © Община Габрово

От средата на месец февруари разкрихме нова услуга за гражданите и бизнеса – ресурсен център за консултации във връзка с енергийното обновяване на сградите. Инициативата е в изпълнение на ангажиментите и целите за въвеждане на възобновяеми енергийни източници и осигуряване на чиста енергия, като път към постигане на въглеродна неутралност и борба с климатичните промени. Включването на хората в образователни кампании, предоставянето на информация за различните целеви групи и разнообразните „зелени“ инвестиции са сред ключовите дейности, които правят Габрово иновативно, привлекателно и достъпно.

Младежите на Габрово изпратиха на света послание за мир
25 март 2022
Денислав Иванов от Габрово е шампион на България по шах до 15-години, Йоан Велчев – медалист
28 март 2022