Отчет за изпълнение на програмата за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост за 2020 г.
21.04.2021
ОТЧЕТ 2020г. 955 KB