Общинската собственост е базата, върху която всяка община изгражда своята дейност и политика. Управлението и разпореждането с общинската собственост са едни от найзначимите функции на общината и Общинския съвет.

Стратегията очертава принципните очаквания и виждания на Община Габрово в областта на управлението на имоти – публична и частна общинска собственост, реализирането на сделки с имоти и вещи – частна общинска собственост, стопанската дейност на общината, както и дефинира инструментариума за тяхното реализиране.

21.04.2021
Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2020 – 2023г. 476 KB