ЧИСТО ГАБРОВО

С  Решение № 119/26.06.2019 г. на Общински съвет – Габрово е приета

Наредба за управление на отпадъците, поддържане и опазване на чистотата на територията на община Габрово, влязла в сила на 15.07.2019г.

С тази наредба се регламентират следните забрани относно дейностите с различните видове отпадъци както следва:

1. Битови отпадъци;

2. Опасни отпадъци, генерирани от бита;

3. Биоотпадъци и биоразградими отпадъци;

4. Едрогабаритни отпадъци и строителни отпадъци;

5. Масово разпространени отпадъци;

- Отпадъци от опаковки

- Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО)

- Негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА)

- Излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС)

- Излезли от употреба гуми (ИУГ)

- Отработени масла и отпадъчни нефтопродукти

6. Производствени неопасни отпадъци;

При дейности с битови отпадъци се забранява:

 1. изхвърлянето на битови отпадъци извън предназначените за тях съдове за разделно събиране на „суха“ и „мокра“ фракция.

 2. изхвърлянето на смесени битови отпадъци в съдове обозначени за разделно събиране на отпадъци от други фракции;

 3. повреждането, местенето на съдовете за битови отпадъци извън определените за това места, както и запалването на отпадъците в тях или извън тях;

 4. лепенето на рекламни и/или други материали, както и писането, драскането и рисуването върху съдовете за събиране на отпадъци;

 5. смесването на битови отпадъци с разделно събрани: биоотпадъци; масово разпространени отпадъци; отпадъчни материали от хартия, картон, пластмаса, метал и стъкло и опасни отпадъци, при наличие на въведени системи за разделното им събиране;

 6. изваждането на отпадъци от съдовете, освен лицата, на които е възложено тяхното обслужване;

 7. паленето и изгарянето на отпадъците, както и изхвърлянето на незагасена жар в съдовете за смесени битови отпадъци;

 8. изхвърлянето на образуваните от отоплителните уреди на твърдо гориво отпадъци (пепел и сгурия) извън предоставените за целта съдове;

 9. изхвърлянето на обемни/едрогабаритни отпадъци извън определените от кмета места;

 10. препълването на съдовете за отпадъци.

При дейности по управление опасни отпадъци, генерирани от бита се забранява :

 1. изхвърлянето им в съдовете за битови отпадъци и в съдове обозначени за друг вид отпадъци

При дейности с биоотпадъци / биоразградими отпадъци се забранява:

 1. повреждането на съдовете за разделно събиране на биоотпадъци, както и запалването на отпадъците в тях или извън тях;

 2. смесването на разделно събрани биоотпадъци с други видове отпадъци;

 3. изхвърлянето на биоотпадъци в контейнерите за събиране на смесени битови отпадъци или в съдове обозначени за друг вид отпадък;

 4. изгаряне на биоотпадъци.

При дейности с едрогабаритни отпадъци и строителни отпадъци, образувани от текущи ремонти на домакинствата и отпадъци от строителство, реконструкции и разрушаване на сгради и други съоръжения се забранява:

 1. натрупването и/или разпиляването на строителни материали и отпадъци извън границите на обектите и строителните площадки;

 2. замърсяването на обекта и околното пространство след приключване на строителните и монтажни работи;

 3. отвеждането на води от строителните площадки по тротоарите и уличните платна;

 4. извършването на строителни работи на обекти, когато от дейността се получава силно запрашаване на околното пространство, без да се използва оросяване или друга предпазна мярка;

 5. транспортирането на строителни материали и отпадъци, земни маси и други в превозни средства с неуплътнени каросерии и/или без предпазни мрежи или чергила;

 6. транспортиране на строителни отпадъци и земни маси без издадено направление по реда на Наредбата;

 7. транспортиране на строителни отпадъци и земни маси извън определения в издаденото направление маршрут;

 8. изхвърлянето на строителни отпадъци и земни маси извън местата, определени за обезвреждането и/или оползотворяването им;

 9. изхвърлянето на строителни отпадъци директно от етажите на строителните обекти;

 10. излизането на транспортните средства от строителния обект с непочистена ходова част;

 11. смесване на земни маси с други строителни отпадъци;

 12. извършването на строителни и ремонтни дейности на сгради и строителни обекти без плътна ограда;

 13. извършването на строителни и ремонтни дейности на сгради и строителни обекти без информационно-указателна табела, която да бъде актуализирана при промяна на инвеститора (не се отнася за линейните обекти на техническата инфраструктура);

 14. изхвърлянето и натрупването на земни маси и/или строителни отпадъци край пътища, пътеки, граници между имоти, кариери, речни корита и дерета;

 15. изхвърлянето на строителни отпадъци в и до контейнерите за отпадъци и на други нерегламентирани места;

 16. изхвърлянето на едрогабаритни отпадъци в и до съдовете за отпадъци и на други нерегламентирани места;

 17. замърсяването на уличните платна при транспортиране на строителни отпадъци и земни маси.

Масово разпространени отпадъци

При дейности с отпадъци от опаковки се забранява:

 1. смесването на разделно събрани отпадъци от опаковки с други битови отпадъци и биоотпадъци;

 2. изхвърлянето на отпадъци от опаковки, обозначени с маркировка за разделно събиране, в съдовете за събиране на битови отпадъци и биоотпадъци;

 3. изхвърлянето на отпадъци от опаковки, обозначени с маркировка за разделно събиране извън съдовете за разделно събиране;

 4. изваждането на отпадъци от съдовете за разделно събиране на отпадъци, освен от лицата, на които е възложено тяхното обслужване;

 5. изхвърлянето на материали в съдовете за отпадъци, които могат да предизвикат запалване;

 6. лепенето на рекламни и/или други материали, както и писането, драскането и рисуването върху съдовете за събиране на отпадъци;

 7. повреждането на съдовете за разделно събиране на отпадъци от опаковки.

При дейности с отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/ се забранява:

 1. чупенето на излезли от употреба газоразрядни лампи и електроннолъчеви тръби

 2. изоставянето, изхвърлянето или друга форма на нерегламентирано обезвреждане на ИУЕЕО;

 3. изхвърлянето на ИУЕЕО в съдове за събиране на битови отпадъци, в т.ч. биоотпадъци и съдове за разделно събиране на отпадъци от опаковки.

При дейности с негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/ се забранява:

 1. Изхвърлянето на негодни за употреба батерии и акумулатори в съдовете за събиране на битови отпадъци, в т.ч. и за биоотпадъци и съдове за разделно събиране на отпадъци от опаковки;

 2. Временното съхраняване на НУБА в открити неспециализирани съдове.

При дейности с отпадъци от излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/ се забранява:

 1. Предаването или изхвърлянето на излезли от употреба моторни превозни средства или на отпадъци/части от моторни превозни средства (брони, стъкла, табла, седалки и др.) по начини, различни от предвидените в наредбата и на нерегламентирани места;

 2. Предаването на ИУМПС на лица, които не притежават документ, издаден по реда на чл. 35 от ЗУО.

При дейности с излезли от употреба гуми /ИУГ/ се забранява:

 1. изоставянето,       нерегламентираното       изхвърляне      или    друга     форма      на неконтролирано обезвреждане на ИУГ;

 2. изгарянето на ИУГ с изключение на случаите, в които лицата притежават съответното разрешение, издадено по реда на Закон за управление на отпадъците (ЗУО) ;

 3. депонирането на цели и нарязани ИУГ, с изключение на велосипедни гуми и гуми с външен диаметър, по-голям от 1400 мм;

 4. предаването на ИУГ на лица, които не притежават съответния документ за дейности с отпадъци по чл. 35 от ЗУО.

При дейности с отработени масла и отпадъчни нефтопродукти се забранява:

 1. изхвърлянето на отработени моторни масла и нефтопродукти в съдове за отпадъци;

 2. изхвърлянето на отработени масла в повърхностните и подземните води, в канализационните системи и на места за обществено ползване, както и директно върху почвата;

 3. съхраняване на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти по начин, който води до замърсяване на почвата;

 4. извършването на смяна на отработени масла на места, които не са оборудвани за целта и в съдове, неотговарящи на нормативните изисквания;

 5. съхраняването на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти на открито;

 6. предаването на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти на лица, които не притежават разрешение по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗУО или разрешително издадено по реда на ЗООС;

 7. смесването на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти с други отпадъци, което ще възпрепятства тяхното оползотворяване;

При дейности по третиране на производствени неопасни отпадъци се забранява:

 1. изхвърлянето на производствени неопасни отпадъци в съдовете за събиране на битови отпадъци.

С цел поддържане и опазване на чистотата на територията на община Габрово се забранява:

 1. поставянето на афиши, плакати, листовки, обяви, съобщения, некролози, информационни елементи и др., както и писането, драскането, рисуването по стълбовете на улично осветление, контейнерите за битови и разделно събрани отпадъци, фасади на сгради, огради, дървета, рекламни елементи и на всяко друго, непредвидено за целта място;

 2. заемането на тротоарите и уличните платна с амбалаж и/или други стоки.

 3. миенето и ремонтирането на моторни превозни средства, с които се замърсяват улиците, тротоарите, паркингите, площадите, зелените площи, междублоковите пространства, местата за отдих и край поречия и водоеми;

 4. ползването на уличните, тротоарни и зелени площи за складиране на строителни материали, разтвори, дърва и въглища и др.;

 5. изгарянето на стърнища, крайпътни храсти и други растителни видове, паленето на огън и изгарянето на всякакви видове отпадъци;

 6. изхвърлянето на отпадъци през прозорци и тераси на жилища, офиси и други обекти;

 7. изхвърлянето на отпадъци в речните корита и дерета;

 8. изхвърлянето и разпиляването на отпадъци от семки и фасове от цигари в паркове, зелени площи, детски и спортни площадки, места за отдих и почивка, междублокови пространства и тротоари;

 9. препълването и разпиляването на кошчетата за битови отпадъци в паркове, зелени площи, детски и спортни площадки, места за отдих и почивка, междублокови пространства и тротоари;

 10. напускането на транспортни средства със замърсена ходова част от строителни и други обекти, на които се извършват строително-монтажни работи, изкопни работи, товаро-разтоварни дейности и др. водещи до замърсяване на пътните платна и/или местата за обществено ползване.

АДМИНИСТРАТИВНИ НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ:

Наказва се с глоба от 300 до 1 000 лв. физическо лице, което:

 1. изхвърля отпадъци на неразрешени за това места;

 2. предава отпадъци на лица, които не притежават разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 от Закон за управление на отпадъците (ЗУО) в случаите, когато такива се изискват;

 3. не предаде излязло от употреба моторно превозно средство на площадки за съхраняване или в центрове за разкомплектоване;

 4. изхвърля масово разпространени отпадъци, обозначени с маркировка за разделно събиране съгласно наредбите по чл. 13, ал. 1 от ЗУО, в контейнери за смесени битови отпадъци или ги смесва с други материали или отпадъци по начин, затрудняващ тяхното последващо рециклиране или оползотворяване, когато в конкретното населено място е създадена система за разделно събиране на съответните масово разпространени отпадъци;

 5. не изпълнява разпоредбите за повторна употреба, рециклиране и оползотворяване на строителни отпадъци;

 6. изхвърля смесени битови отпадъци в съдове за разделно събиране на отпадъци от опаковки или в съдове, предназначени за други масово разпространени отпадъци;

 7. изважда от съдовете за разделно събиране масово разпространени отпадъци, без да му е възложено тяхното обслужване.

При извършване на повторно нарушение, се налага глоба в двоен размер на първоначално наложената, но не по-голяма от максимално предвидената по ал.1

За маловажни случаи на административни нарушения по ал. 1, т. 1 и 4, установени при извършването им, овластените за това органи налагат на местонарушението глоби в размер от 10 до 50 лв. срещу издаване на фиш по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Наказва се с имуществена санкция в размер от 1 400 до 4 000 лв. едноличен търговец или юридическо лице, което:

 1. изхвърля неопасни отпадъци на неразрешени за това места и/или нарушава разпоредбите за събиране, транспорт и депониране на битови или строителни отпадъци;

 2. нерегламентирано изгаря или извършва друга форма на нерегламентирано третиране на неопасни отпадъци.

Наказва се с имуществена санкция в размер от 10 000 до 50 000 лв. едноличен търговец или юридическо лице, което:

 1. изхвърля опасни отпадъци на неразрешени за това места;

 2. нерегламентирано изгаря или извършва друга форма на нерегламентирано третиране на опасни отпадъци.

За други нарушения по тази наредба, на физическите лица се налага административно наказание глоба в размер до 5 000 лева, а на юридическите лица или на едноличните търговци - имуществена санкция в размер до 50 000 лв., а при повторно нарушение и временно лишаване от правото да се упражнява определена професия или дейност.

При извършване на повторно нарушение, се налага глоба в двоен размер на  първоначално наложената, но не по-голяма от максимално предвидената по ал. 1.