З А П О В Е Д
№ 2367
гр. Габрово, 30.10.2009 год.
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл.63, ал.2 и във връзка с чл. 71 от ЗМДТ

О П Р Е Д Е Л Я М
през 2010 г. :


1. За гр. Габрово
1.1. Да се извършват услугите по:
- сметосъбиране, сметоизвозване и обезвреждане на битови отпадъци в депо за ТБО, при средна честота на обслужване на съдовете за отпадъци – 4 пъти седмично;
- поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.

1.2. Услугата по “сметосъбиране и сметоизвозване” няма да се предоставя на следните места: >>

1.3. Да се считат за необслужвани с услугата “сметосъбиране и сметоизвозване” всички незастроени поземлени имоти, на територията на гр. Габрово.

2. За населените места от Община Габрово
2.1. Да се извършват услугите по “сметосъбиране, сметоизвозване и обезвреждане на битови отпадъци в депо за ТБО”:
През летен период (м. Април – м. Октомври) честотата на обслужване на съдове на ТБО е 3 пъти месечно, а през зимен период (м. Ноември – м. Март) е 2 пъти месечно.
Селата, които се обслужват целогодишно 6 пъти месечно са: с. Черневци, с. Кметовци, с.Трапесковци, с. Боженци.

2.2. Услугите по “сметосъбиране, сметоизвозване и обезвреждане на битови отпадъци в депо за ТБО” няма да се предоставят в следните имоти, собственост на: >>

2.3. Да се считат за необслужвани с услугите: “сметосъбиране и сметоизвозване” и “обработка на отпадъци в депо” всички незастроени имоти в населените места по т.2.1.

Настоящата Заповед да се връчи на отговорните лица от общинската администрация и фирмата-изпълнител на дейността, за сведение и изпълнение.

ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ
Кмет на Община Габрово


с предмет:
"Сметосъбиране, сметоизвозване и обезвреждане в депо на битови отпадъци на територията
на община Габрово; поддържане чистотата, включително и зимно поддържане на териториите
за обществено ползване в гр. Габрово"