План за действие, чрез който ще се стимулира ресурсната ефективност и прилагането на зелени обществени поръчки, разработи Община Габрово.

Документът е част от заложените дейности по проект GPP-STREAM „Зелени обществени поръчки и устойчиви инструменти за интегриране на ресурсната ефективност“.

Целта му е да се подобри изпълнението на Общинския план за развитие при провеждането на политики, които включват екологосъобразни подходи за обществени поръчки.

Планът акцентира върху нуждата от повишаване капацитета на местните възложители за изготвяне на зелени поръчки, повече информираност на гражданите за ползите от кръговата икономика, както и наблюдение на екологичните и икономическите ефекти.

Зелените обществени поръчки са процедура, чрез която публичните органи се стремят да получат продукти, услуги и строителни работи с намалено въздействие върху околната среда през целия им жизнен цикъл.

Съгласно целите на плана възложителите на територията на община Габрово следва до 2022 г. да са достигнали 25% дял на зелените поръчки, 50 експерти да са повишили своя капацитет за изготвяне на процедурите и да са реализирани 6 добри практики.

Изготвянето на плана бе предшествано от широко обсъждане на местно ниво. В срещите се включиха експерти от общинската администрация, представители на образователни и културни институции, държавни структури, общински предприятия, неправителствени организации и бизнеса. Под внимание са взети и добрите практики на партньорските организации от страната и чужбина.

Във втората фаза на проекта, която ще продължи до средата на 2022 г., предстои планът да бъде реализиран. Предвидени са информационни кампании, обучителни форуми, създаване на онлайн платформа и регистър на експертите, мониторинг на изпълнението и др.

Всички заинтересовани могат да се запознаят с Плана за действие и Наръчника за съответствие на зелените обществени поръчки и да изразят своите мнения до края на месец септември 2020 г. на електронен адрес t.popov@gabrovo.bg.

План за действие ЗеОП

Наръчник за съответствие на ЗеОП

Проект GPP-STREAM „Зелени обществени поръчки и устойчиви инструменти за интегриране на ресурсната ефективност“ е част от програма „Интеррег Европа“, която подпомага регионални и местни органи от Европейския съюз да развиват и усъвършенстват своите политики. Представители на девет администрации от Италия, Румъния, Испания, Франция и България, сред които и Община Габрово, си сътрудничат във внедряването на зелени обществени поръчки за насърчаване на екоиновациите, енергийната ефективност и устойчивото развитие.

130 години археологически проучвания в Габровска област
20 август 2020
Три филмови фестивала ще гостуват на Габрово в рамките на по-малко от три месеца
21 август 2020