На 17 декември 2019 г. в библиотеката на Технически университет - Габрово, се проведе Трета кръгла маса по проект PGI05251 GPP-STREAM „Зелени обществени поръчки и устойчиви инструменти за интегриране на ресурсната ефективност“, финансиран по Програма Интеррег Европа.

В събитието участваха 25 представители на служители и общински предприятия, звена и отдели в Община Габрово, Областна администрация Габрово, НП „Централен Балкан“, Музей "Дом на хумора и сатирата", Регионално управление на образованието, РЕМО „Етър“ и Габровска търговско - промишлена палата. На кръглата маса бяха представени изискванията за съдържание и обхват на Плана за действие за зелени обществени поръчки, който Община Габрово разработва и изпълнява по проекта.

Обсъдени бяха приоритетните действия и мерки и се очертаха следващите стъпки в разработката на Плана за действие. Участниците в събитието изведоха приоритети, насочени към изграждане или подобряване на институционалния капацитет за работа по зелени обществени поръчки, изграждане на система за събиране на информация и прилагане на екологосъобразни критерии при покупка на стоки, услуги и СМР, както и в мониторинга на изпълнението. Сред важните акценти, които следва да влязат в Плана за действие, който ще гарантира по-устойчиво и екологосъобразно потребление на територията на общината, бе изведена и работата за промяна на обществените нагласи и навици при потребление и ползване на общински услуги и ресурси. Идентифицирана бе нуждата за влагане на системни и дългосрочни усилия в работа с бизнеса за увеличаване на дела на предлаганите от негова страна стоки и услуги, които са с подобрени технологични и екологични характеристики. Участниците в кръглата маса ще продължат сътрудничеството си в хода на изработка на Плана, за да коментират изпълнимост и срокове на мерките и целите, които ще залегнат в него.

Добрият пример е пред нас
18 декември 2019
Габровският театър представя „Истината или се осмеляваш“ в Сфумато
19 декември 2019