На последното си заседание, проведено на 22 февруари 2018 г., Общински съвет – Габрово разгледа три извънредни предложения.

С 25 гласа „за“ и един въздържал се беше одобрено предложението за разрешаване изработването на Подробен устройствен план – План за регулация за Частично изменение на Подробен устройствен план за част от кв. 223 и кв. 226 по плана на гр. Габрово, ІІІ ет., І ч., като се продължи трасето на улица с о. т. 2206-1417-2115-2116 до о. т. 2089. Едно от условията за изработването на Подробния устройствен план (ПУП), е „улицата да се проектира като еднопосочна с трасе и габарити, съобразени с изискванията за улици VІ клас“.

Това решение касае хората, които живеят в района на улиците „Алекси Димов“ и „Орлово гнездо“, защото по действащия ПУП на гр. Габрово, ІІІ ет., І ч. ул. „Алекси Димов“ е предвидена като задънена улица с начало от ул. „Йоан Предтеча“ и пешеходен излаз с настилка към ул. „Орлово гнездо“. Тази част от града е една от най-старите, с много труден релеф и застрояване. Увеличената моторизация в града като цяло, натовареността на трафика по посока ОУ „Ран Босилек“, както и ползването на ул. „Йоан Предтеча“ за паркиране компрометира двупосочния й режим на ползване. Реализирането на улица, която осъществява връзка между улиците „Йоан Предтеча“ и „Орлово гнездо“, макар и като еднопосочна, ще облекчи движението и ще създаде условия за подобряване на организацията му. Теренните проучвания показват, че улицата е осъществима, при спазване на изискващите се по норматив габарити. Необходимо е изменение на плана и провеждане на частични отчуждителни процедури, които са предвидени и с действащия към момента план.

Предложението е разгледано на 13 февруари 2018 г. на заседание на Общинския експертен съвет по устройство на територията. Предварителното становище на експертния съвет е, че изменението на част от кв. 223 и кв. 226 по плана на Габрово, ІІІ ет., І ч. е допустимо от градоустройствена гледна точка.

Общинските съветници подкрепиха искане на собствениците на имоти в територията на бившата фабрика „Рекорд“ АД за именуване на улиците, където прилежат имотите им, с името „Рекорд“. С 26 гласа „за“, без да има „против“ или „въздържал се“, беше прието предложението да се именува улица с името „Рекорд“ между квартали 60 и 61 по действащия план на гр. Габрово, Северна зона, І част.

В становището на Община Габрово, подписано от кмета Таня Христова, се казва, че искането е допустимо от градоустройствена гледна точка, тъй като въпросните улици, между квартали 60 и 61, обслужват 18 имота и могат да бъдат именувани с едно име. От направената справка в отдел ГРАО е установено, че в класификатора на пътните артерии на Габрово липсва улица с име „Рекорд“. Със същото становище ПК „Образование, култура и вероизповедания“ и ПК „Административно обслужване, обществен ред, сигурност и международно сътрудничество“ към Общинския съвет подкрепиха искането на собствениците.

Райко Алексиев – ФРА ДЯВОЛО 125 години от рождението му - журналист, хуморист, карикатурист, публицист
27 февруари 2018
Деца и ученици ще отбележат с концерт 140-годишнина от освобождението на България
27 февруари 2018