Общински съвет – Габрово прие с 28 гласа „за“ предложението за поемане на дългосрочен дълг в размер на 3 милиона лева за финансирането на пилотния проект „Внедряване на енергоспестяващи мерки, модернизация и ремонт на уличното осветление на град Габрово“ чрез сключването на договор с гарантиран резултат. Нямаше гласували „против“, а само трима „въздържали се“. Проектът ще даде възможност да се подобри енергийната ефективност и да се модернизира уличното осветление в града.

Продължителността му е до 12 години, в рамките на които ще се осъществят подготвителната фаза – избор на изпълнители, реализацията на инвестиционните дейности на терен и изплащането на инвестицията. Предвид времето, необходимо за провеждане на процедура за избор на изпълнител, се предвижда сключването на договора, реалното изпълнение на проекта и поемането на дълга да стане през 2018 г. Изплащането на дълга ще се осъществи от реализирани икономии от годишните разходи за електрическа енергия, поддръжка и експлоатация, в резултат на направената инвестиция.

Проектът ще повиши качеството на живот в Габрово и ще подобри екологичната среда. Конкретните му цели са: да бъдат изпълнени съвременните нормативни изисквания за осветеност; реализиране икономия на електрическа енергия в размер на минимум 1 100 847 kWh /годишно; спестени  емисии на СО2 – 902 тона/годишно; да се повиши сигурността в градската среда за жителите и гостите на Габрово и да се повиши привлекателността на града.

Предвидените основни дейности са свързани с проектиране и внедряване на енергоспестяващи мерки за модернизация и ремонт на уличното и парково осветление, както и въвеждането на интегрирана интелигентна система за контрол, наблюдение и управление.

Индикативната стойност на договора с гарантиран резултат, чрез който ще се реализира проекта,  възлиза на 3 800 000 лв. От тях 2 991 600 лв. са за предвидените основни проектни дейности, а останалата сума от 808 400 лв. ще обезпечи очакваните разходи за поддръжка, управление и мониторинг на уличното осветление и системата за неговото управление след въвеждане на модернизацията на уличното осветление в експлоатация.

Финансирането на стойността на договора ще се осигури чрез участието на Общината в инвестицията с предоставена безвъзмездна субсидия от НДЕФ (Национален Доверителен Екофонд) в размер на 800 000 лв. (т.е. 25% от стойността на проекта), а останалата част от инвестицията ще се изплати от реализираните икономии от разходите за поддръжка и експлоатация.

При договорите с гарантиран резултат експлоатацията и поддръжката на системата е ангажимент на изпълнителя по договора. Предлагат се най-добри технически и инженерни решения, като гарантирания резултат се измерва ежегодно. Отговорността за постигане на заложените резултати в проекта (енергийни спестявания и нормативна осветеност) е задължение на изпълнителя. Общината няма ангажимент по търсене и осигуряване на финансиране и не носи финансов риск. Плащането на дълга е разсрочено, без допълнителни разходи.

Предложението за проекта бе публично представено пред габровската общност на 26 септември 2017 г.

Като извънредна точка от дневния ред, общинските съветници разгледаха и одобриха „ДКЦ І Габрово“ ЕООД да подаде две проектни предложения за финансиране от НДЕФ. Те са за ремонт, модернизация и внедряване на енергоспестяващи мерки в първа и втора база на здравното дружество. Своето съгласие дадоха 28 общински съветници, „против“ нямаше, един гласува „въздържал се“.

Общата стойност на проектите е, съответно: за „ДКЦ І Габрово“ ЕООД - обект първа база – 1 млн. 319 хил. 324, 21 лв. с ДДС, а за „ДКЦ І Габрово“ ЕООД - обект втора база – 982 хил. 043, 12 лв. с ДДС. Основната им цел е да се осигури общинска здравна инфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност и комфорт за пациентите.

Въведените мерки за енергийна ефективност ще доведат до намаляване на енергопотреблението, намаляване на разходите за поддръжка и експлоатация на сградния фонд, намаляване на вредни емисии на СО2. Ще се създадат благоприятни условия за провеждане на медицински прегледи.

Енергоспестяващите мерки, предвидени в рамките на проектите, включват подмяна на дограма, топлоизолация на сградите, ремонт на отоплителните, вентилационните и котелна инсталации, въвеждане на енергоспестяващо осветление, инсталиране на БГВ слънчеви колектори. С прилагането на тези мерки сградите ще бъдат приведени в съответствие с клас А по скалата за енергийните характеристики и ще отговарят на нормативните изисквания за енергийна ефективност.

Местният парламент прие на второ четене Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди и настаняване в общински жилища. Променени са условията, на които трябва да отговарят лицата, за да бъдат регистрирани като нуждаещи се от настаняване, както и условията за определяне на жилищната им нужда. В Наредбата е създаден нов раздел, който регламентира ползването на социални жилища. Отпадат съществуващите досега намаления за наемната цена на различни групи лица, семейства и домакинства. На всеки 12 календарни месеца определената наемна цена на общинските жилища ще се увеличава с 10%. Променя се размерът на гаранционната вноска. Наредбата влиза в сила от 1 март 2018 г., а до 31 декември 2018 г. наемните правоотношения ще бъдат приведени в съответствие с нея.

С 29 гласа „за“ Общински съвет – Габрово прие вливането на ОЗ „Озеленяване“ и прехвърлянето на дейности „Радио транслационни възли“ и „Улично осветление“ при Община Габрово в общинското предприятие „Благоустрояване“, считано от 1 декември 2017 г. Нямаше гласували „против“ и „въздържали се“.

Приет е нов правилник за организацията и дейността на ОП „Благоустрояване“, който влиза в сила на 1 декември т. г., когато старият правилник ще бъде отменен. Имуществото и механизацията на общинското звено „Озеленяване“ и тези, използвани в двете общински дейности се предоставя на ОП „Благоустрояване“.

Одобрената промяна ще повиши капацитета и ефективността при изпълнението на комуналните дейности на територията на община Габрово. Ще се даде възможност да се постигне максимална натовареност на техника, човешки ресурси, по-добро планиране и изпълнение на услугите. Избраната форма на управление ще позволи най-оптимално планиране на необходимите ресурси, включително и инвестиционни за изпълнението на дейностите, непрекъснат оперативен контрол върху разходите, количеството и качеството на изпълнение, както и непрекъсваемост на предоставянето на услугите. Анализът на процесите налага прилагане на комплексни интервенции, които често се затрудняват, поради функционално разделените звена.

 

Акцент за месец ноември в Художествена галерия „Христо Цокев”
13 ноември 2017
Габрово отново е кандидат за наградата „Европейски зелен лист“
13 ноември 2017