На 30 април 2010 г. от 11 часа в Ритуална зала на Община Габрово ще се състои конференция, свързана с изпълнение на проект № 58231-44-348 техническа помощ за подготовка на качествен инвестиционен проект: „Реконструкция и модернизация на съществуващото депо за твърди битови отпадъци в община Габрово, превръщайки го в регионално за нуждите на общините Габрово и Трявна”.

Проектът се изпълнява в партньорство с Община Трявна и се реализира чрез договор за безвъзмездна финансова помощ с № 58231-С003 от 15.12.2008 г. Общата стойност на проекта е 369 524 лв., като 85 % от сумата представлява финансиране от Европейския фонд за регионално развитие, а 15 % - от държавния бюджет на Република България. След подготовката на цялостен пакет техническа документация и постигане на пълна проектна готовност, Община Габрово ще получи директно финансиране по приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”, в качеството й на конкретен бенефициент, за изграждане на регионална система за управление на отпадъците.

В рамките на събитието ще бъдат представени дейностите по проекта, както и ще бъдат споделени европейски политики и добър чуждестранен опит в сферата на управление на отпадъците.

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерството на околната среда и водите.

 

 

Турски учителски синдикати заявиха желание за сътрудничество с Габрово
28 април 2010
На карнавала за пръв път
30 април 2010