Уважаеми избиратели,

Община Габрово Ви уведомява, че с Указ № 91/15.04.2010 год. /ДВ. бр.31/23.04.2010 год./, президентът на Република България насрочи частичен избор за кмет на община Габрово на 19 юни 2010 година.

Право да избират имат българските граждани, които отговарят на следните условия:
- да са навършили 18 години към изборния ден включително;
- да не са поставени под запрещение;
- да не изтърпяват наказание лишаване от свобода;
- да са живели най-малко през последните 10 месеца в съответното населено място.

Всеки гражданин на държава-членка на Европейския съюз, който не е български гражданин, има право да избира общински съветници и кметове, ако е навършил 18 години към изборния ден включително, не е поставен под запрещение, не изтърпява наказание лишаване от свобода, има статут на продължително или постоянно пребиваващ в Република България, живял е най-малко през последните 10 месеца в съответното населено място, не е лишен от правото да избира в държавата-членка, на която е гражданин, и предварително с писмена декларация е заявил желанието си да упражни правото си на глас в съответното населено място.

Съгласно чл. 12 от Закона за местните избори, гражданин на държава-членка на Европейския съюз, който отговаря на условията на закона и желае да бъде вписан в избирателния списък, представя писмена декларация по образец в Общинската администрация по адреса на пребиваване през последните 10 месеца преди изборния ден в срок до 9 май 2010 година.

Партньорство Габрово - Тун
23 април 2010
За габровския принос
27 април 2010