Община Габрово ще бъде водеща организация в новоизградената национална мрежа за устойчиви и иновативни обществени поръчки. Мрежата е създадена в рамките на проект „Региони на устойчивите обществени поръчки /SPP Regions/“, финансиран по програма „Хоризонт 2020“ на Европейския съюз.

Проектът цели да подпомогне изпълнението на процедури за устойчиви и иновативни обществени поръчки чрез насърчаване на по-тясно сътрудничество между публичните власти, обучение, обмяна на опит и знания на европейско равнище. До момента 15 български общини са заявили желание да участват, като се очаква мрежата да се разширява в бъдеще.

По време на своята първа среща в Габрово представители на общините заявиха интересите си към обществени поръчки, които да бъдат разработени като устойчиви и иновативни. Приоритетни за местните власти са дейностите по въвеждане на енергийно ефективни мерки в нови и съществуващи сгради, проекти за енергоспестяващо улично осветление, доставка на транспортни средства.

Във връзка с инвестиционната програма по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Община Габрово ще подготви две устойчиви поръчки – за доставка на електробуси по проекта за интегриран градски транспорт и за внедряване на енергоспестяващи мерки в една публична сграда.

Предстои изменение в Закона за обществените поръчки във връзка с транспониране на Директива 2009/33/EC, с което ще се въведе задължение за държавните институции от 2016 г. да взимат под внимание разходите за енергия и за замърсяване на околната среда при изготвяне на технически спецификации.

Устойчивите процедури намират най-широко приложение в строителството и услугите при потребление на енергия в обществени сгради, транспорт, доставка на хранителни продукти и кетъринг, осветление, офис оборудване. В тези области по проекта на национално ниво е предвидено да бъдат разработени и публикувани минимум 6 процедури с най-добри налични устойчиви енергийни продукти, строителство и услуги.

Анализът на готовността на общините за възлагане на подобни обществени поръчки показва липсата на опит и слаби познания. Според регистъра на обществените поръчки през 2013 г. са открити 48 обществени поръчки, а възложените са 22. За 2014 г. цифрите са – 34 открити обществени поръчки, а 26 са сключените договори.

В анкетното проучване сред общините в мрежата е посочена необходимостта от специализирани обучения за провеждане на работещи устойчиви процедури, разработване на изходни спецификации, обвързани с резултатите, информация за стойността на жизнения цикъл и пазарната ангажираност. Анкетираните споделят нуждата от експертна помощ при определяне на критерии за устойчиви обществени поръчки, подготовка на самите тръжни документи и спецификации, начините за изчисляване на спестената първична енергия и емисии на парникови газове от въведените мерки.

Националната мрежа за устойчиви обществени поръчки ще действа в рамките на съществуващата Общинска мрежа за енергийна ефективност „ЕкоЕнергия“, която е партньор по проекта и ще предоставя ключова експертиза и изграждане на капацитет. Дейността на мрежата ще бъде подпомагана и от агенция „Софена“, която работи в сферата на устойчивата енергийна политика. Проблемните области и нужди ще бъдат представени пред Агенцията за обществени поръчки и Министерство на околната среда и водите.

Габровският „Смешен филм фест“ отличи три филма тази година
20 октомври 2015
Хандбалният турнир IHF Trohpy започва, България тръгва за нов трофей
21 октомври 2015