Община Габрово ще получи 25 739 640,08 лв. от новата Оперативна програма „Региони в растеж“ /ОПРР/. Предстои подбор на проектите и подаване на документите за тях пред Управляващия орган.

Благодарение на спечеленото финансиране от 550 000 лв. от предишната програма на Европейския съюз „Регионално развитие“ 2007-2013 г., Общината разполага с изготвени технически проекти и обследвания на ключови обекти, част от които ще бъдат предложени за финансиране. Това са интегрираният градски транспорт, благоустрояване на парковете „Баждар“ и „Колелото“, изграждане на кръгово кръстовище при Шиваров мост, преустройство на бившето училище „Радион Умников“, ремонт на Дома на културата, въвеждане на енергоспестяващи мерки в две училища и други.

Приоритетните обекти ще бъдат подбрани от работна група с представители на общинската администрация, неправителствения сектор, общинския съвет, малцинствените групи, държавната администрация, бизнес организциите и др. На тази основа ще бъде изготвена инвестиционна програма с основни и резервни проекти, която ще бъде представена за одобрение.

Габрово е сред 39-те общини на най-големите и средно големи градове, които ще изпълняват функциите на междинни звена за избор и оценка на проекти пo Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР.

Новият подход за финансиране се прилага за първи път в България по Оперативна програма „Региони в растеж“. Страната ни е сред първенците по отношение на ресурса за подкрепа на устойчивото и интегрирано градско развитие – около 22% от общия ресурс по Европейския фонд за регионално развитие за периода 2014 – 2020 г., или над 54% от целия ресурс по програмата.

Целта е българските градове да станат по-красиви, по-облагородени и по-добро място за живеене. На национално ниво ще се финансират проекти от интегрираните планове за градско възстановяване и развитие, насочени към енергийна ефективност в жилищни, административни сгради и в студентски общежития, за подобряване на градската среда и зоните с потенциал за икономическо развитие, за обновяване на образователна, социална, културна и спортна инфраструктура, за развитие на системите на градския транспорт.

Откриваме депото за отпадъци в Габрово
23 юли 2015
Чрез философията „Отпадък с късмет не отива за смет“ се опитваме да променяме нагласи
24 юли 2015