Договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за разкриване на социални услуги подписа кметът Таня Христова с Агенцията за социално подпомагане.

Четирите услуги за деинституционализация и превенция на изоставянето на деца от 0 до 3 години са по проект „Разкриване на иновативни услуги за деца и семейства в община Габрово”. Дейностите са част от подготовката за преструктуриране на домовете за медико-социални грижи за деца в осем пилотни общини, сред които и Габрово.

В рамките на изпълнението ще се разкрият иновативни форми на интегрирани услуги, за които е създадена съответната инфраструктура след преструктуриране на пилотните домове със средства от Оперативна програма „Регионално развитие".

Според извършените индивидуални оценки и анализ на ресурсите по подготовката за закриване на Дома за медико-социални грижи за деца в габровския квартал Велчевци, ще бъдат създадени център за майчино и детско здраве, център за ранна интервенция за деца и семейства, дневен център  за деца с увреждания и център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания, нуждаещи се от непрекъснати медицински грижи. Потребители на новите услуги ще бъдат общо 93 лица, сред които деца с увреждания от 0 до 3 години, лишени от родителска грижа, бременни и родилки, деца от раждането до навършване на 3-годишна възраст, членове на техните семейства, лица от малцинствени общности и други рискови групи.

Дейностите ще се осъществяват от квалифициран персонал в среда, близка до семейната. Потребителите ще получават индивидуална медицинска, здравна и социална помощ, както и психологическа подкрепа. Ще се работи за повишаване на информираността за семейно планиране, здравословна бременност и грижи за малкото дете, подготовка за родителство. Важен акцент ще бъдат мобилните здравно-социални услуги – с възможност за придружаване на майката за получаване на медицински услуги за нея и детето, посещения на екипа в дома на семейството след изписване от родилно отделение. Предвидена е превантивна дейност относно изоставянето на деца с увреждания и подпомагане на родителите в специфичната грижа. Предвижда се броят на лицата, които ползват социални услуги в общността, да се увеличи с 45.

Очаква се новите услуги да започнат да функционират от края на тази година в обновения корпус на Дома за медико-социални грижи за деца. През първите 12 месеца финансирането ще бъде по проекта, след което ще се трансформира в делегирана държавна дейност. Проектът се финансира чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007 – 2013, Процедура „Шанс за щастливо бъдеще”, Компонент 2 „Разкриване на иновативни интегрирани услуги за деинституционализация и превенция на изоставянето на деца от 0 до 3 години”. Стойността му е 599 999, 06 лева, а срокът за изпълнение – 15 месеца.

Процедурата „Шанс за щастливо бъдеще“ се реализира в съответствие с целите на националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“. Един от основните приоритети на Визията е извеждане на децата, настанени в домовете за медико-социални грижи, чрез разкриване на нови социални услуги за подкрепа на семействата и превенция на риска от изоставяне на деца, включително и специализирани услуги за деца с тежки увреждания.

Трима изпълнители ще подобряват градската среда на Габрово
22 октомври 2013
Какво да очаквате във втория ден на „Смешен филм фест“
23 октомври 2013