Приключиха процедурите по обществената поръчка за избор на изпълнители на основните строителни дейности по проекта за изграждане на привлекателна, достъпна и зелена градска среда на Габрово. Участниците се състезаваха по три обособени позиции. С решение на кмета на общината благоустройството ще бъде извършено от две габровски и едно софийско дружество.

По обектите от първата обособена позиция „Реконструкция на кръстовище „Консултативна поликлиника“ гр. Габрово“ ще работи ДЗЗД „Градска среда-Пътстрой”. Дружеството включва софийската фирма ЕТ „Мирса-93 – Цветан Асенов” и „Пътстрой – Габрово” АД. Строително-монтажните работи предвиждат изграждане на кръстовище с кръгово движение, което ще обхване улиците „Емануил Манолов”, „Брянска” и „Стефан Караджа”. За по-добра организация на движението централният остров ще бъде повдигнат спрямо пътното платно. Скосената част на пространството ще се изпълни от цветни павета и насочваща маркировка. Предвидени са острови за изчакване на трите улици. Движението с посока от ул. „Стефан Караджа” към ул. „Емануил Манолов” ще се включва директно, без да влиза в кръга. Реализацията на кръстовището ще започне през пролетта на следващата година.

Дейностите включват още обособяване на паркоместа, полагане на пътни знаци, монтаж на стълбове за тролейбусна мрежа. Ще се оформи красива зелена зона от поликлиниката до хотел „Балкан”. Изгледът ще се допълва от кътове за отдих, парково осветление и система за видеонаблюдение. Общата стойност на строителството е 1 199 533, 44 лв. с ДДС, а срокът за изпълнение – 354 календарни дни.

Изпълнител на втората обособена позиция „Реконструкция на улица „Софроний Врачански“ гр. Габрово, ЦГЧ-Изток” и „Благоустрояване на VI участък-ЦГЧ, Габрово” е ДЗЗД „Лимк”. В него влизат габровската фирма „Лимк” ООД и софийската „Техно Строй България” ООД. В строителните работи е включена реконструкция на улиците „Цанко Дюстабанов”, „Стара планина”, „Първи май”, „Константин Иречек”, „Петко Каравелов” и „Янтра”.

Ще бъде изградена подпорна стена в участъка между мост Игото и Баев мост с конзолни наддавания за автомобилно и пешеходно движение по крайречната улица „Софроний Врачански”. Там ще има нови паркоместа, детска площадка и места за отдих. Предстои благоустрояване и на квартал Шести участък, който е недвижима културна ценност. Там е планирана подмяна на калдъръма, разполагане на улично осветление, оформяне на зелени площи, рехабилитация на зони за игра. Априловата чешма ще бъде демонтирана и върната на автентичното й място, а чешмата Гунин кладенец – реставрирана. Дейностите се съвместяват с подмяната на ВиК инфраструктурата в този район. Стойността на строително-монтажните работи е 3 184 226, 27 лв. с ДДС. Срокът за реализация е 359 календарни дни.

За изпълнител на третата обособена позиция „Благоустрояване на парк „Маркотея“ – гр. Габрово“ е избрано софийското дружество „Екса” АД. Паркът, в който не са влагани инвестиции повече от 20 години, ще бъде изцяло осъвременен и реконструиран, за да се превърне в атрактивно място за отдих и забавления. Северна, централна и южна зона ще разделят пространството. Заложена е реставрация на архитектурните елементи на езерото – мостчета, пристан, кула, остров – японска градина, парапети и бордюри. Ще бъдат изградени четири обслужващи сгради, кътове за отдих, за спорт и за игра на открито. Работният проект предлага благоустрояване на територията около автобусната спирка, чешмите и пешеходен подход към училище „Иван Вазов”. Ще има ново парково осветление и видеонаблюдение. Възстановяване на алейната мрежа и изграждане на велосипедна алея. Езерото ще бъде почистено и ще се извърши ревизия на системата за водозахранване и отводняване. Стойността на всички дейности 1 965 404, 86 лв. с ДДС. Оферираният срок за изпълнение е 360 календарни дни.

По първата и втората позиция Община Габрово предстои да сключи договори с избраните изпълнители, по третата текат процедури на обжалване от страна на втория класиран „Сънником” ЕООД.

Финансирането на проекта е по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Зелена и достъпна градска среда”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.4. „Подобряване на физическата среда и превенция на риска” на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013.


Тази публикация е изготвена в рамките на проект BG161PO001/1.4-09/2012/024 „Интегриран проект за изграждане на привлекателна, достъпна и зелена градска среда на гр. Габрово” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тя отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ орган.

 

Настройте се за кино
22 октомври 2013
Община Габрово с договор за четири социални услуги за деца
23 октомври 2013