По инициатива на кмета на Община Габрово Томислав Дончев на 7 октомври 2009 г. се проведе заседание на Общинския съвет за тристранно сътрудничество за обсъждане на социално-икономическата ситуация в региона и резултатите от действията по време на криза.

В заседанието взеха участие представители на синдикатите, местната и държавна власт, търговско-промишлената палата, представители на работодателите. Във връзка с дневния ред на заседанието, участващите обсъдиха състоянието и отражението на социално-икономическата криза в общината и направиха своите предложения относно стопиране или намаляване на ефектите от нея в контекста на очакването за тежка зима.

В своето експозе кметът на общината Томислав Дончев запозна присъстващите с прогнозата на Националното сдружение на общините в РБългария за структурния дефицит, с който общините ще приключат календарната година и с предстоящата актуализация на бюджета на община Габрово. Според Томислав Дончев напрежението в бюджета е въпрос, който трябва да се решава от Общинската администрация и Общинския съвет и не бива да рефлектира върху предоставяните публични услуги и техните потребители. Г-н Дончев сподели още, че усилията са насочени главно за покриване на необходимите разходи, в т.ч. и всичко свързано с второстепенните разпоредители, разчитайки предимно на външно финансиране.

Общинският съвет за тристранно сътрудничество в Габрово ще поиска от Националния тристранен съвет да настоява за създаване на единна информационна система за търсене и предлагане на работна сила към Агенцията по заетостта. Представителите на синдикатите отчетоха нуждата от създаване на механизъм за регистриране на реалната безработица в страната, с който да бъдат обхванати данните и от частните бюра с посредническа дейност за набиране на работна сила. Те изказаха мнение, че причината за липса на обективна информация за действителната безработица е в нормативната уредба. Официално статистиката се базира само на информацията за регистрираните в бюрата по труда, а безработните, които не са регистрирани, не се отчитат.

Обсъдено бе предложение да бъде задължена местната Агенция по приходите на всяко тримесечие да подава обективна информация за броя на регистрираните уведомления за сключени и прекратени трудови договори на територията на общината. При сравнение с техните данни и данните от Бюрото по труда ще се получи по-обективна представа за действителното състояние на безработицата в общината.

Според председателя на СРС на КТ „Подкрепа” Мирослав Кънчев липсва и обективна информация за това как се отразява икономическата криза върху доходите на населението. Според него тази информация трябва да бъде предоставяна от поделенията на Националния статистически институт. Извън тези примери беше отчетено, че съществува и друг вид скрита безработица. При продължителен неплатен отпуск, над 30 дни, работниците имат трудови договори, но реално не получават доходи и осигуровки. Тъй като по официални данни безработицата е ниска, това е законова пречка да се кандидатства по програми за преквалификация, за субсидирана заетост и т.н. Партньорите още веднъж потвърдиха, че стоят зад искането на синдикатите да бъде продължено или възобновено ПМС 44 за допълнително плащане на работодатели, чиито работници са на 4-часов работен ден.

Това е втората среща на партньорите от Общинския съвет за тристранно сътрудничество през последното тримесечие. На следващото съвещание ще бъде анализиран правилникът за дейността на съвета и неговия състав.

„Благоустрояване” е готово за зимата
7 октомври 2009
Публична покана за изразяване на интерес
9 октомври 2009