Община Габрово продължава с благоустроителните дейности по подобряване на градската среда, след като получи одобрение за финансиране на „Интегриран проект за изграждане на привлекателна, достъпна и зелена градска среда на гр. Габрово”.

Емблематичният парк „Маркотея”, в който не са влагани инвестиции повече от 20 години, ще бъде изцяло осъвременен и реконструиран, за да се превърне в атрактивно място за отдих и забавления.

Северна, централна и южна зона ще разделят парка. Заложена е реставрация на архитектурните елементи на езерото – мостчета, пристан, кула, остров – японска градина, парапети и бордюри. Ще бъдат изградени четири обслужващи сгради, кътове за отдих, за спорт и за игра на открито. Работният проект предлага благоустрояване на територията около автобусната спирка, чешмите и пешеходен подход към училище „Иван Вазов”. Ще има ново парково осветление и видеонаблюдение.

По проекта ще бъде изградено кръгово кръстовище до Консултативна поликлиника, което ще обхване улиците „Емануил Манолов”, „Брянска” и „Стефан Караджа”. Дейностите включват обособяване на паркоместа, полагане на маркировка и пътни знаци, монтаж на стълбове за тролейбусна мрежа. Ще се оформи красива зелена зона от поликлиниката до хотел „Балкан”.

Включена е реконструкция на улиците „Цанко Дюстабанов”, „Стара планина”, „Първи май”, „Константин Иречек”, „Петко Каравелов” и „Янтра”. Ще бъде изградена подпорна стена в участъка между мост Игото и Баев мост с конзолни наддавания за автомобилно и пешеходно движение по крайречната улица „Софроний Врачански”. Там ще има нови паркоместа, детска площадка и места за отдих.

Предстои благоустрояване и на квартал Шести участък, който е недвижима културна ценност. Там е планирана подмяна на калдъръма, разполагане на улично осветление, оформяне на зелени площи, рехабилитация на зони за игра. Априловата чешма ще бъде демонтирана и върната на автентичното й място, а чешмата Гунин кладенец – реставрирана. Дейностите се съвместяват с подмяната на ВиК инфраструктурата в този район.

Финансирането на проекта е по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Зелена и достъпна градска среда”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.4. „Подобряване на физическата среда и превенция на риска” на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013. Общата му стойност е 6 401 459,85 лв., от които 4 750 000 лв. са безвъзмездна финансова помощ и 1 651 459,85 лв. – принос на Община Габрово.

Схемата позволява да бъдат включени и допълнителни обекти за реконструкция. В случай че бъде спестен ресурс след провеждане на обществените поръчки за основните обекти, Община Габрово ще подпише допълнително споразумение към договора. Стойността на определените допълнителни обекти е 1 356 346,89 лв. В тях влизат реконструкция на крайречната улица „Дунав”, изграждане на спортна площадка в ж.к. Дунав, благоустрояване на зелена площ по ул. „Брянска” и рехабилитация на спортното игрище до парк „Маркотея”.

Предстои сключване на договор с Управляващия орган и стартиране на процедурите по реализация на дейностите. Продължителността на проекта е 24 месеца.

Още пет деца са настанени в приемни семейства
10 май 2013
Професионална гимназия по туризъм „Пенчо Семов“ отпразнува 50 години от създаването си
10 май 2013