Спешно настаняване в приемни семейства на пет деца от общността е осъществено в периода 25 – 29 април тази година по проекта на Община Габрово „И аз имам семейство”. Децата са на възраст от 4 до 11 години и са живели при изключително тежки битови условия. Настаняването е извършено със заповед на директора на Дирекция „Социално подпомагане”, откъдето изготвят доклад и план за действие. С приемните семейства са сключени договори за възлагане и извършване на социалната услуга „Приемна грижа”. Едно от семействата е доброволно.

Общо десет деца на територията на община Габрово се настанени в приемни семейства от началото на проекта. Първите пет бяха приети в периода 26 ноември 2012 г. – 21 януари 2013 г. Към момента още пет семейства са подали заявления за приемни родители и са в процес на проучване, обучение и оценка.

Кандидатите за приемни родители могат да разчитат на подкрепа от екипа по приемна грижа, както и на експертите от отдел „Закрила на детето” към Дирекция „Социално подпомагане” – Габрово. По време на подготовката и в процеса по проучване и оценка, кандидатите преминават базово обучение за доброволна приемна грижа, както и допълнителна квалификация за професионална приемна грижа.

Проектът „И аз имам семейство” стартира на 8 декември 2011 г. съгласно споразумение за партньорство BG051PO001-5.2.11-0001-С0001/№ СИ01-75 между Агенция „Социално подпомагане” и Община Габрово. Финансирането е чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г. по схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051PO001-5.2.11 „Приеми ме”. Дейностите се реализират в партньорство със Сдружение с идеална цел „SOS – Детски селища България”.

Община Габрово продължава набирането на кандидати за приемни родители. Лицата, проявяващи интерес към услугата „Приемна грижа”, могат да се обръщат за повече информация към екипа по приемна грижа на тел.: 066/818 399/442, моб. тел. 0889 691 699,  както и на място в общинската администрация – пл. „Възраждане” № 3, ет. 3, стаи 314 и 315.


Инвестира във Вашето бъдеще!

След паметник в реката и ладия в тревата
10 май 2013
Предстои реконструкция на парк „Маркотея”, Шести участък и кръстовището на Консултативна
10 май 2013