Община Габрово подаде за оценка от Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие” към Министерство на регионалното развитие и благоустройството проектно предложение „Техническа помощ за подготовка на Община Габрово за следващия програмен период 2014 – 2020.

Разработката цели да укрепи капацитета на общината и да постигне висока проектна готовност чрез разработване на инвестиционни проекти, които да бъдат включени в интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Габрово. Предложенията трябва да бъдат насочени към обединени решения в зоните за въздействие и да се търси най-голям ефект от тяхната реализация.

Финансирането е по схема  „В подкрепа за следващия програмен период”, която е насочена към разработване на готови проекти – работни, в пълния им обем, в това число съгласувания, одобрения, разрешения и други, с които Община Габрово ще има възможност да кандидатства за финансиране чрез Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 през следващия програмен период. Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ е до 550 хиляди лева.

Обектите, за които е предвидено изготвянето на проекти са: Интегриран градски транспорт на гр. Габрово; „Източна улица”; Дом на културата „Емануил Манолов“; „Баждар” - територии от парк „Баждар” с прилежащи улици, тротоари и междублокови пространства; „Шивара” -  участък от бензиностанция OMV до Шиваров мост, включващ рехабилитация на улична мрежа, изграждане на кръгово кръстовище, благоустрояване на междублокови пространства, изграждане на подпорни стени по поречието на р. Янтра; Общински център за работа с деца „Радион Умников”; сграда на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” и ОУ „Цанко Дюстабанов” с прилежащи дворни площи; „Колелото” – парк „Колелото”, включващ улици, тротоари, междублокови пространства.

Сред допустимите за финансиране дейности по дефинираните обекти са изготвяне на технически паспорти на строежите, изготвяне на проекти по реда на Закона за устройство на територията и обследване за енергийна ефективност, финансови анализи. За отделните проекти са приемливи дейности като подготвяне на подробно прединвестиционно проучване за цялата система на градския транспорт, изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих, рехабилитация на пешеходни алеи, велоалеи, тротоари и паркинги, изграждане на спортни площадки и реконструкция на улични мрежи. Бъдещите проектни предложения могат да обхващат и възстановителни дейности в обекти от общинската образователна, културна и социална инфраструктура.

 

 

 

Отличие за принос в социалния диалог
30 април 2013
Габрово – цветен град, по примера на партньорския Тун
2 май 2013